គេហទំព័រលេខាធិការដ្ឋាន គ.ជ.អ.ប បាននិងកំពុងត្រូវកែសម្រួលថ្មីឱ្យប្រសើរជាងមុន

Provincial Infrastructure Advisor (PIA)

ផុតកំណត់

KINGDOM OF CAMBODIA

NATION RELIGION KING

———-

NATIONAL COMMITTEE FOR SUB-NATIONAL DEMOCRATIC DEVELOPMENT SECRETARIAT (NCDDS)

JOB ANNOUNCEMENT


The ten year National Program on Sub-National Democratic Development (NP-SNDD) is focused on developing accountable, democratic sub-national administrations with clearly assigned functions, budgets and personnel dedicated to improving service delivery for the benefit of the Cambodian population.  The National Committee for Sub-National Democratic Development (NCDD) is mandated as the overall program authority and through its Secretariat (NCDDS) is responsible for policy formulation and program coordination. To support the capacity development and transfer of skills to the various national institutions and sub-national administrations, the NCDD Secretariat is seeking qualified candidates for the following positions:

Positions No. of Post Salary Range  in gross Duty Station
Provincial Infrastructure Advisor (PIA) 01 $1000-$1190 Battambang province

 

The NP-SNDD program document and implementation plans, the detailed Job Descriptions, and NCDD Application Form are all available online at http://www.ncdd.gov.kh/jobsprocurement. Interested applicants are asked to clearly indicate in their cover letters submitting their CVs, the position being applied for. Please submit all your application documents (including NCDDS Job Application Form) to NCDD-S, Building T, Ministry of Interior’s Compound, Norodom Boulevard, Khan Chamcarmon, Phnom Penh, CAMBODIA from 08:00am to 17:00pm, Monday to Friday or through e-mail at arunnavy@ncdd.gov.kh orsarom@ncdd.gov.kh , no later than 27th September 2017.

Application without NCDD Application Form will not be considered

Women are strongly encouraged to apply

Click here to download ToR PIA

Click here to download application form