គេហទំព័រលេខាធិការដ្ឋាន គ.ជ.អ.ប បាននិងកំពុងត្រូវកែសម្រួលថ្មីឱ្យប្រសើរជាងមុន

Australia Awards Scholarships Intake 2019

ផុតកំណត់

Tip/Handy hint:

Potential applicants for Australia Awards Scholarships Intake 2019 should note the closing date for submitting applications is 15 April 2018. In addition, in the Intake 2019 Brochure, we strongly advise applicants to apply online, well before the closing date, due to OASIS (the online application facility) experiencing peak usage in the days leading up to the closing date.

Australia Awards Cambodia highlights that there is nothing to stop potential applicants accessing a hardcopy application which can be downloaded at: www.australiaawardscambodia.org – drafting your application and gathering all required supporting documents (refer to page 6 of the Brochure) in preparation for online application access on OASIS on 1 February 2018. Applicants will have 2 ½ months during which they can submit an application online.

Follow this page for details regarding Information Sessions planned for early 2018.

Article from: Australia Awards Cambodia

ឯកសារពាក់ព័ន្ធ