សេចក្តី​ជូន​ដំណឹង​ស្តី​ពី​ការ​ប្រកាស​ជ្រើ​សរើស​អ្នក​ផ្តល់​សេវា​បច្ចេកទេស​ឯកជន​ (TSC) ចំនួន​៥ស្រុក សម្រាប់​គម្រោង​ហេដ្ឋា​រចនា​សម្ព័ន្ធ​ទឹក​ខ្នាត​តូច​

ផុតកំណត់

សេចក្តី​ជូន​ដំណឹង​ស្តី​ពី​ការ​ប្រកាស​ជ្រើ​សរើស​អ្នក​ផ្តល់​សេវា​បច្ចេកទេស​ឯកជន​ (TSC) ចំនួន​៥ស្រុក សម្រាប់​គម្រោង​ហេដ្ឋា​រចនា​សម្ព័ន្ធ​ទឹក​ខ្នាត​តូច

>> កាលបរិច្ឆេទ​ឈប់​ទទួល​ពាក្យ​នៅ​ម៉ោង​៥ និង​៣០នាទី​ ថ្ងៃទី១០ ខែ​មេសា ឆ្នាំ២០១៩ សម្រាប់​៤ស្រុក លើក​លែង​តែស្រុក​បារាយណ៍ឈប់ទទួល​ពាក្យ​នៅ​ថ្ងៃទី១២ ខែមេសា ឆ្នាំ​២០១៩

>> សម្រាប់​ព័ត៌មាន​បន្ថែម​សូម​ទំនាក់ទំនង៖ លោកស្រី វ៉ន សុគន្ធារី ទីប្រឹក្សា​គម្រោង​ប្រចាំ​ខេត្ត​កំពង់ធំ (SRL-NCDDS) ទូរស័ព្ទ​លេខ៖ 085 884 492 អ៊ីមែល៖ sokunthearyvorn@gmail.com

សូមទាញ​យក​ឯកសារតាម​ស្រុក​នីមួយៗ​ដូចខាងក្រោម៖

ឯកសារពាក់ព័ន្ធ