សេចក្តីប្រកាសជ្រើសរើសអ្នកផ្តល់សេវាបច្ចេកទេសសម្រាប់គម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធឃុំ សង្កាត់ ខេត្តតាកែវ

ផុតកំណត់

ឯកសារពាក់ព័ន្ធ