រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃ ជាប្រធាន
រដ្ឋមន្រ្តីទទូលបន្ទុកទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្រ្តី ជាអនុប្រធាន
ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តីប្រចាំការ ជាអនុប្រធាន
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ ជាសមាជិក
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងផែនការ ជាសមាជិក
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ជាសមាជិក
រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងឧស្សាហកម្ម និងសិប្បកម្ម ជាសមាជិក
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទ ជាសមាជិក
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកិច្ចការនារី ជាសមាជិក
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាល ជាសមាជិក
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ ជាសមាជិក
រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ជាសមាជិក
រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល ជាសមាជិក
រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងមុខងារសាធារណៈ ជាសមាជិក
រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងបរិស្ថាន ជាសមាជិក
រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃ ០២ រូប ជាសមាជិក
រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ០១ រូប ជាសមាជិក
តំណាងក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា ០១ រូប ជាសមាជិក
អនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃ ០១ រូប ជាសមាជិក
ប្រធានលេខាធិការដ្ឋាន គ.ជ.អ.ប ជាសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍