ផ្ទាំងព៌ត័មានរបស់ គ.ជ.អ.ប នឹងបង្ហាញក្នុងរយៈពេល វិនាទីទៀត, ប្រសិនបើលោកអ្នកមិនចង់រង់ចាំទេ សូមចុច ទីនេះ or