លើកកម្ពស់ការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីឲ្យមានការឆ្លើយតប
ការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុង កិច្ចប្រជុំប្រចាំខែរបស់ក្រុមប្រឹក្សា ស្រុក ក្រុង
ការចូលរួមនិងទទួលយោបល់ការសម្រេចចិត្តរបស់ក្រុមប្រឹក្សា
សារប្រយោជន៍នៃការចុះបញ្ជីកំណើត
សារប្រយោជន៍នៃការចុះបញ្ជី អាពាហ៍ពិពាហ៍
សារប្រយោជន៍នៃការចុះបញ្ជីមរណភាព