ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិក៖ ទីប្រឹក្សាជាតិឯកត្តជនរយៈពេលខ្លី ដើម្បីរៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុរដ្ឋបាលក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ (ផុតកំណត់ ១០ មិថុនា ២០២០)

KINGDOM OF CAMBODIA NATION RELIGION KING National Committee for Sub-National Democratic Development (NCDD) Request for Expression of Interest (2nd Extension) Background:  កំណែទម្រង់វិមជ្ឈការ និងវិសហមជ្ឈការគឺជាកំណែទម្រង់មួយដែលបានផ្តួចផ្តើមរៀប​ចំ​ ដឹកនាំ គ្រប់​គ្រង​ដោយរាជរដ្ឋាភិបាល បានចូលរួមចំណែកយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពដល់ការលើកស្ទួយជីវភាពរស់នៅ គុណភាពជីវិតរបស់សហគមន៍នៅមូលដ្ឋាន និងកាត់បន្ថយភាពក្រីក្ររបស់ប្រជាពលរដ្ឋប្រកបដោយប្រសិទ្ធិភាព បរិយាប័ន្ន និងសមធម៌សង្គម។ ជាមួយនឹងសមិទ្ធផលដ៏ធំធេងក្នុងការអនុវត្តកំណែទម្រង់កន្លងមកនេះ នាចុងឆ្នាំ២០១៩ កំណែទម្រង់បានឈានដល់ចំណុចរបត់ដ៏សំខាន់មួយទៀត គឺការរៀបចំឡើងវិញនូវរចនាសម្ព័ន្ធរដ្ឋបាលក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ ឱ្យ​ក្លាយទៅជារដ្ឋបាលឯកភាពមួយ តាមរយៈការដាក់ចេញអនុក្រឹត្យលេខ១៨២ អនុក្រឹត្យលេខ១៨៣ និងអនុក្រឹត្យ​លេខ១៨៤ ស្តីពីមុខងារ និងរចនាសម្ព័ន្ធរដ្ឋបាល​ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ ដោយធ្វើសមាហរណកម្មការិយាល័យ អង្គភាពជំនាញនៅថ្នាក់ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ ចូលទៅក្នុង​រចនា​សម្ព័ន្ធ​នៃ​រដ្ឋបាល​ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ​។ ដើម្បី​ធានា​ឱ្យរចនាសម្ព័ន្ធថ្មីនៃ​រដ្ឋបាលក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ អាចដំណើរការបានទៅតាមតួនាទី … Read more

District Water Resilient Project Management Advisor (Deadline: 02 June 2020)

KINGDOM OF CAMBODIA NATION RELIGION KING ******* NATIONAL COMMITTEE FOR SUB-NATIONAL DEMOCRATIC DEVELOPMENT SECRETARIAT (NCDDS) JOB ANNOUNCEMENT UNCDF’s Local Climate Adaptive Living (LoCAL) is a global programme supporting climate change adaptation by local governments in least developed countries. Since its inception in 2011 LoCAL has expanded to 10 countries in Asia-Pacific and Africa, with further … Read more

ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិក៖ ទីប្រឹក្សាជាតិឯកត្តជនរយៈពេលខ្លី ពីររូប (ផុតកំណត់នៅថ្ងៃទី ១០ មីនា ឆ្នាំ ២០២០)

Deadline

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ ****** គណៈកម្មាធិការ​ជាតិ​សម្រាប់​ការ​អភិវឌ្ឍ​តាម​បែប​ប្រជាធិបតេយ្យ​នៅ​ថ្នាក់​ក្រោម​ជាតិ (គ.ជ.​អ. ប)  ដំណឺងជ្រើសរើសបុគ្គលិក កំណែទម្រង់វិមជ្ឈការ និងវិសហមជ្ឈការគឺជាកំណែទម្រង់មួយដែលបានផ្តួចផ្តើម រៀបចំ ដឹកនាំ គ្រប់​គ្រង​ដោយរាជរដ្ឋាភិបាល បានចូលរួមចំណែកយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពដល់ការលើកស្ទួយជីវភាពរស់នៅ គុណភាពជីវិតរបស់សហគមន៍នៅមូលដ្ឋាន និងកាត់បន្ថយភាពក្រីក្ររបស់ប្រជាពលរដ្ឋប្រកបដោយប្រសិទ្ធិភាព បរិយាប័ន្ន និងសមធម៌សង្គម។ ជាមួយនឹងសមិទ្ធផលដ៏ធំធេងក្នុងការអនុវត្តកំណែទម្រង់កន្លងមកនេះ នាចុងឆ្នាំ២០១៩ កំណែទម្រង់បានឈានដល់ចំណុចរបត់ដ៏សំខាន់មួយទៀត គឺការរៀបចំឡើងវិញនូវរចនាសម្ព័ន្ធរដ្ឋបាលក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ ឱ្យ​ក្លាយទៅជារដ្ឋបាលឯកភាពមួយ តាមរយៈការដាក់ចេញអនុក្រឹត្យលេខ១៨២ អនុក្រឹត្យលេខ១៨៣ និងអនុក្រឹត្យ​លេខ១៨៤ ស្តីពីមុខងារ និងរចនាសម្ព័ន្ធរដ្ឋបាលក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ ដោយធ្វើសមាហរណកម្មការិយាល័យ អង្គភាពជំនាញនៅថ្នាក់ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ ចូលទៅក្នុង​រចនា​សម្ព័ន្ធ​នៃ​រដ្ឋបាល​ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ​។ ដើម្បី​ធានា​ឱ្យរចនាសម្ព័ន្ធថ្មីនៃ​រដ្ឋបាលក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ អាចដំណើរការបានទៅតាមតួនាទី ភារកិច្ច និងសិទ្ធិអំណាចរបស់ខ្លួន​ ប្រកបដោយ​ភាពរលូន​ ប្រសិទ្ធភាព ស័ក្តិសិទ្ធិភាព និងគណនេយ្យភាព សាលាជាតិរដ្ឋបាលមូលដ្ឋាន ក្រសួងមហាផ្ទៃ មានភារកិច្ចរៀបចំ និងផ្តល់នូវវគ្គបណ្តុះបណ្តាលទៅលើកិច្ចការចាំបាច់មួយចំនួន ដូចជាប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង … Read more

Request for Expression of Interest : Short-term National Individual Consultancy (Deadline : 06 Jan 2020)

KINGDOM OF CAMBODIA NATION RELIGION KING ——— MINISTRY OF INTERIOR GENERAL DEPARTMENT OF ADMINISTRATION IMPROVING SOCIAL SERVICES PROJECT Request for Expression of Interest Short-term National Individual Consultancy to develop and update manual for Commune/Sangkat Financial Management System Background: After adoption of the law on commune/Sangkat councilor election in 2001 and law on Commune/Sangkat (CS) administration … Read more

JOB ADVERTISEMENT 2 Positions ASPIRE Project (Deadline : 06 November 2019)

National Committee for Sub-national Democratic Development Secretariat (NCDDS) ASPIRE Component 4 The Royal Government of Cambodia has received financing in the form of a loan (USD26.1 million) from the International Fund for Agricultural Development, a grant (USD15 million) from the Adaptation for Smallholder Agriculture Programme Trust Fund, and Government funding (USD11.4 million) from the Ministry … Read more

JOB ANNOUNCEMENT – Project officer

Deadline

KINGDOM OF CAMBODIA NATION RELIGION KING ******* NATIONAL COMMITTEE FOR SUB-NATIONAL DEMOCRATIC DEVELOPMENT SECRETARIAT (NCDDS) JOB ANNOUNCEMENT The regional project is led by UN Women and UN Environment and funded by the Government of Sweden. The project official title is “Strengthening Human Rights and Gender Equality through Climate Change Action and Disaster Risk Reduction”. A … Read more

Job Announcement: Public Financial Management Expert – GCF Accreditation Support

Deadline

The Cambodia Climate Change Alliance (CCCA) is a multi-donor initiative funded by EU, Sida, and UNDP with a comprehensive and innovative approach to address climate change in Cambodia. The overall objective is to strengthen national systems and capacities to support the coordination and implementation of Cambodia’s climate change response, contributing to a greener, low carbon, … Read more

The announcement for the Invitation Expression of Interest (EoI) for the Special Service Provider (SSP) of the Livelihood Improvement Groups (LIGs) formation

Deadline

The announcement for the Invitation Expression of Interest (EoI) for the Special Service Provider (SSP) of the Livelihood Improvement Groups (LIGs) formation. 1. EoI – SRL Project of LIGs Revised-ann1 1.1 EoI Format 2.1 Final Draft TOR for the Service Provider (SSP)

Invitation for Bids: Construction of 8 Primary Schools BID No: LASED/NCDDS/W/NCB/07/17

Deadline

National Committee for Sub-National Democratic Development Secretariat (NCDD) Land Allocation for Social and Economic Development Project II (LASED II) IDA Credit No.: 5807-KH Invitation for Bids Construction of 8 Primary Schools BID No: LASED/NCDDS/W/NCB/07/17 The Royal Government of Cambodia has received Credit from the International Development Association (IDA) toward the cost of Land Allocation for … Read more

Consulting Services – Local Commercial Firms/NGOs Selection

Deadline

  KINGDOM OF CAMBODIA NATION RELIGION KING ——— National Committee for Sub-National Democratic Development Secretariat (NCDDS) Land Allocation for Social and Economic Development Project II (LASEDII) (IDA Credit No.: 5807-KH)   REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST (Consulting Services – Local Commercial Firms/NGOs Selection) Assignment Title: Consulting Services for improvement of detail survey, detail technical design … Read more