សំណួរគឺផ្តោតទៅលេថវិកាដែលត្រូវផ្តល់ទៅអោយឃុំ​សង្កាត់ក្នុងការអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានមានទំហំតិចណាស់ធៀបទៅនឹងថវិកាចំណាយផ្នែករដ្ឋបាលរបស់​ គជអប​ ។  

 
 anonymous
(@anonymous)
Guest
Solved
Quote
Posted : 05/12/2019 12:48 ល្ងាច
 jhwsimys
(@jhwsimys)
Guest

1

ReplyQuote
Posted : 01/11/2020 12:53 ព្រឹក
 jhwsimys
(@jhwsimys)
Guest

1

ReplyQuote
Posted : 07/09/2021 6:46 ល្ងាច

Leave a reply


Please Login or Register