មន្ទីរផែនការខេត្ត ដែលមានការពាក់ព័ន្ធនឹងការងារកំណែទម្រង់វិមជ្ឈការ និងវិសហមជ្ឈការនេះដែរ បានលើកផែនការសកម្មភាព និងថវិកា ផអ៣ ឆ្នាំ២០២០ ដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិក្នុងការកសាងផែនការ និងការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធទិន្នន័យ ប៉ុន្តែប្រភពថវិកា ដែលបានគ្រ...  

 
 anonymous
(@anonymous)
Guest
Solved
Quote
Posted : 05/12/2019 8:23 ព្រឹក
 jhwsimys
(@jhwsimys)
Guest

1

ReplyQuote
Posted : 01/11/2020 12:58 ព្រឹក
 jhwsimys
(@jhwsimys)
Guest

1

ReplyQuote
Posted : 07/09/2021 6:43 ល្ងាច
 jhwsimys
(@jhwsimys)
Guest

1

ReplyQuote
Posted : 06/03/2023 12:57 ល្ងាច

Leave a reply


Please Login or Register