ទន្ទឹមនឹងថវិកានៅថ្នាក់ឃុំនឹងកើនឡើងបន្តបន្ទាប់ក្នុងឆ្នាំ២០២០ តទៅ តើស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ (គ.ជ.អ.ប)មានយន្តការសំខាន់ៗអ្វីខ្លះដែរអាចធានាថា រដ្ឋបាលឃុំអាចចាយថវិកានោះប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់?  

 
 anonymous
(@anonymous)
Guest
Solved
Quote
Posted : 05/12/2019 2:31 ល្ងាច
 jhwsimys
(@jhwsimys)
Guest

1

ReplyQuote
Posted : 01/11/2020 12:53 ព្រឹក
 jhwsimys
(@jhwsimys)
Guest

1

ReplyQuote
Posted : 07/09/2021 6:46 ល្ងាច

Leave a reply


Please Login or Register