តាមខ្ញុំដឹងថាក្រសួងយុត្តិធម៌មានការិយាល័យនៅតាមស្រុក​ ក្រុងមួយចំនួនបានផ្តល់សេវាកម្មផ្នែកច្បាប់​ និងសេវាផ្សេងៗទៀតជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋ​ ។ តេីសេវាកម្មនេះអាចផ្ទេរបញ្ចូលជាមួយនឹងសេវាកម្មរបស់រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិឬទេ? តេីវាអាចទាក់ទងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់របស់ការិយ...  

 
 anonymous
(@anonymous)
Guest
Solved
Quote
Posted : 05/12/2019 12:57 ល្ងាច
 jhwsimys
(@jhwsimys)
Guest

1

ReplyQuote
Posted : 01/11/2020 12:53 ព្រឹក
 jhwsimys
(@jhwsimys)
Guest

1

ReplyQuote
Posted : 07/09/2021 6:46 ល្ងាច

Leave a reply


Please Login or Register