សូមអោយការរៀបចំថវិកា និង សកម្មរបស់ផអ3 ប្រចាំឆ្នាំទៅតាមការរៀបចំរបស់ថវិការដ្ដែលមាន3ដំណាក់កាលគឺ 1.ការរៀបចំផែនការយុទ្ធសាស្រ្តថវិកា 2.ការបែងចែកកញ្ចប់ថវិកា 3.ការអនុម័តថវិកា ទើបខេត្តអាចដឹងពីសកម្មភាពរបស់ផអ3រៀបបញ្ចូលបានទាន់ពេលវេលា ។  

 
 anonymous
(@anonymous)
Guest
Solved
Quote
Posted : 05/12/2019 1:39 ល្ងាច
 jhwsimys
(@jhwsimys)
Guest

1

ReplyQuote
Posted : 01/11/2020 12:58 ព្រឹក
 anonymous
(@anonymous)
Guest

1

ReplyQuote
Posted : 07/09/2021 6:46 ល្ងាច

Leave a reply


Please Login or Register