តើក្រសួងពាក់ព័ន្ធ នៃការអនុវត្តក្របខ័ណ្ឌគណនេយ្យភាពសង្គម នឹងមានយុទ្ធសាស្រ្តយ៉ាងដូចម្តេច ដើម្បីធ្វើអោយការអនុវត្តការងារនៅមាននិរន្តរភាពទៅពេលអនាគត?  

 
 anonymous
(@anonymous)
Guest
Solved
Quote
Posted : 05/12/2019 2:00 ល្ងាច
 jhwsimys
(@jhwsimys)
Guest

1

ReplyQuote
Posted : 01/11/2020 12:54 ព្រឹក

Leave a reply


Please Login or Register