ខេត្តព្រៃវែង DMA, DSO ចំនួនប្រាំមួយមុខតំណែង

ផុតកំណត់

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ

*******

សាលាខេត្តព្រៃវែង

សេចក្តីប្រកាសជ្រើសរើសបុគ្គលិក

 

មុខតំណែង  ចំនួន
 ប្រាក់បៀវត្ស
ទីកន្លែង
ទីប្រឹក្សាកម្មវិធីជាតិថ្នាក់ក្រុង ស្រុក (ចុចទីនេះដើម្បីទាញយកលក្ខខណ្ឌការងារ) ០៤ រូប ៣៦០ដុល្លារ/ខែ ស្រុក ព្រះស្តេច

ស្រុក ពាមរក៏

ស្រុក ពារាំង

ស្រុក ស្វាយអន្ទរ

បុគ្គលិកគាំទ្របច្ចេកទេសក្រុង ស្រុក (ចុចទីនេះដើម្បីទាញយកលក្ខខណ្ឌការងារ) ០២ រូប ២៥០ដុល្លារ/ខែ ស្រុក ពោធិ៍រៀង

ស្រុក ស្វាយអន្ទរ

ឯកសារពាក់ព័ន្ធ