ខេត្តកំពង់ស្ពឺ សេចក្តីប្រកាសជ្រើសរើសបុគ្គលិក ចំនួនមួយមុខតំណែង PITO

ផុតកំណត់

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ

*******

សាលាខេត្តកំពង់ស្ពឺ

សេចក្តីប្រកាសជ្រើសរើសបុគ្គលិក

មុខតំណែង  ចំនួន
ទីកន្លែង

បុគ្គលិកព័ត៌មានវិទ្យាថ្នាក់ខេត្ត (ចុចទីនេះដើម្បីទាញយកលក្ខខណ្ឌការងារ)

០១ រូប សាលាខេត្តកំពង់ស្ពឺ


ចុចទីនេះដើម្បីទាញយកទំរង់ដាក់ពាក្យរបស់ គ.ជ.អ.ប – Click here to download NCDD Application Form

ឯកសារពាក់ព័ន្ធ