គម្រោង EmPower ពង្រឹងភាពអង់អាចដល់ស្រ្តីដើម្បីសង្គមធន់ទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ – (EmPower Women for Climate Resilient Societies)

ព័ត៌មានទូទៅអំពីគម្រោង

ឈ្មោះគម្រោង៖ ពង្រឹងភាពអង់អាចដល់ស្រ្តីដើម្បីសង្គមធន់ទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ

គោលបំណង៖ ដោះស្រាយបញ្ហាសំខាន់ៗនៃសមភាពយេនឌ័រ និងលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សតាមរយៈការចូលរួមការអនុវត្តសកម្មភាពការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដែលឆ្លើយតបនឹងសមាភាពយេនឌ័រ និងសកម្មភាពគ្រោះមហន្តរាយ នៅអាស៊ី និងប៉ាស៊ីហ្វិក។

ប្រទេសអនុវត្ត៖ ប្រទេសកម្ពុជា វៀតណាម និងបង់ក្លាដែស

រយៈពេលអនុវត្ត

ដំណាក់កាលទី១ ៖ ខែមេសា – ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨

ដំណាក់កាលទី២៖ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៩ – ​ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១

ដំណាក់កាលទី៣៖ ឆ្នាំ២០២២ – ឆ្នាំ២០២២

ភ្នាក់ងារដឹកនាំអនុវត្ត៖ UN Environment និង UN​ Women

ភ្នាក់ងារអនុវត្តនៅប្រទេសកម្ពុជា

     លទ្ធផលរំពឹងទុកទី១៖ អង្គការ UN​ Women ប្រចាំកម្ពុជាសហការជាមួយ ក្រសួងបរិស្ថាន ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ និងគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយ

     លទ្ធផលរំពឹងទុកទី២៖ អង្គការ UN​ Women ប្រចាំកម្ពុជា សហកាជាមួយវិទ្យាស្ថានជាតិស្ថិតិ ក្រសួងកិច្ចការនារី

     លទ្ធផលរំពឹងទុកទី៤៖ ​លេខាធិការដ្ឋាន គ.ជ.អ.ប. និង Nexus

     លទ្ធផលរំពឹងទុកទី៥៖ មិនទាន់កំណត់

ប្រភពថវិកា៖ ទីភ្នាក់ងារអភិវឌ្ឍន៍អន្តរជាតិនៃប្រទេសស៊ុយអ៊ែត SIDA

លទ្ធផលរំពឹងទុក

លទ្ធផលរំពឹងទុកទី១៖ ស្រ្តីនិងក្រុមងាយរងគ្រោះអាចអនុវត្តសិទ្ធិរបស់ពួកគេ ដើម្បីដឹកនាំចូលរួមក្នុងដំណើរការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្ត ទៅលើការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ និងការកាត់បន្ថយហានិភ័យគ្រោះមហន្តរាយ។

លទ្ធផលរំពឹងទុកទី២៖ រដ្ឋាភិបាល និងភាគីពាក់ព័ន្ធសំខាន់ៗ នឹងមានលទ្ធភាពបង្កើត វិភាគ និងការប្រើប្រាស់ភេទ អាយុ និងទិន្នន័យដាច់ដោយឡែក ដើម្បីបញ្ជាក់ទៅលើសកម្មភាព ប្រែប្រួលអាកាសធាតុ និងហានិភ័យគ្រោះមហន្តរាយ។

លទ្ធផលរំពឹងទុកទី៣៖ ការដាក់បញ្ចូលស្ថាប័នជាតិអភិវឌ្ឍន៍ ការកែសម្រួល និងអនុវត្តការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ និងក្របខ័ណ្ឌគោលនយោបាយ និងបទប្បញ្ញតិរបស់DRR និងការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ ដើម្បីបង្កើនការឆ្លើយតបលើសិទ្ធិមនុស្ស និងសមភាពយេនឌ័រ។

លទ្ធផលរំពឹងទុកទី៤៖ ស្រ្តីអាចទទួលបានសិទ្ធិអនុវត្ត និងគ្រប់គ្រងធនធានសេដ្ឋកិច្ច តាមរយៈការប្រើប្រាស់ឋាមពលកកើតឡើងវិញ ដើម្បីកសាង និងផ្លាស់ប្តូរជីវភាពរស់នៅឲ្យប្រសើរឡើង។

លទ្ធផលរំពឹងទុកទី៥៖ ដំណើរការនីតិវិធីថ្នាក់តំបន់ ចែករំលែកការយល់ដឹង វេទិកាស្តីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ និងការដាក់បញ្ចូលកាត់បន្ថយគ្រោះមហន្តរាយ ដើម្បីបង្កើនការឆ្លើយតបទៅលើសមភាពយេនឌ័រ និងសិទ្ធិមនុស្ស។

ថវិកាសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជា               ដំណាក់កាលទី ១ = ដំណាក់កាលចាប់ផ្តើម

សម្រាប់លេខាធិការដ្ឋាន គ.ជ.អ.ប           ថវិកា ចំនួនសរុប 50,000 USD (UNEP នៅប្រទេសកម្ពុជា)

នៃលទ្ធផលរំពឹងទុកទី៤                    ដំណាក់កាលទី ២ = ដំណាក់កាលអនុវត្ត

                                                         ដំណាក់កាលទី ២ក  ៖ សិក្សាលទ្ធភាពបឋម និងសិក្សាលទ្ធភាពមុនគាំទ្រ ឆ្នាំ២០១៩

                                                         ថវិកា២ក ចំនួនសរុប 60,439 USD

                                                         ដំណាក់កាលទី ២ខ ៖  សិក្សាលទ្ធភាពគាំទ្រ និងការអនុវត្តគម្រោង (២០២០-២០២១)

                                                         ថវិកា២ខ៖ ចំនួនសរុប 171,190 USD (របស់ លេខាធិការដ្ឋាន គ.ជ.អ.ប មិនរួមបញ្ជូលភ្នាក់ងារ

អនុវត្តផ្សេងៗទៀត)

                                                         មូលនិធិ EmPower ចែកចេញជាពីរផ្នែក ៖

                                                         ផ្នែកទី០១ ៖ សហមូលនិធិជាមួយក្រុមស្ត្រី ឬសហគ្រិនជាស្ត្រី និងរដ្ឋបាលឃុំ ឬរដ្ឋបាលស្រុកគោលដៅដោយផ្តល់សហមូលនិធិចន្លោះពី៥០%​ទៅ៧០% សម្រាប់ការគាំទ្រ អាស្រ័យតាមការវាយតម្លៃនៃសកម្មភាពនីមួយៗនោះ។ សហមូលនិធិនោះ​គម្រោងនឹងធ្វើការទូទាត់ការចំណាយផ្ទាល់ជាមួយក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់ឧបករណ៍ថាមពលកកើតឡើងវិញ (ថាមពលស្អាត)។

                                                         ផ្នែកទី០២ ៖ កញ្ចប់មូលនិធិសម្រាប់តម្កល់នៅគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ឬធនាគារណាមួយ ដើម្បីជាមូលនិធិធានាបន្ថែមលើការដាក់ពាក្យស្នើសុំកម្ចីថវិកាពីក្រុមស្ត្រី ឬសហគ្រិនជាស្ត្រីមកកាន់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ឬធនាគារដែលជាដៃគូរបស់គម្រោងEmPower

                                                   ដំណាក់កាលទី៣ការសិក្សាស្រាវជ្រាវ មេរៀន ករណីសិក្សា / ការវាយតម្លៃ និងការបូកសរុបលទ្ធផលគម្រោង ឆ្នាំ២០២២

                                                         ថវិកា ៖  មិនទាន់កំណត់ 

ខេត្តគោលដៅ៖ 

ខេត្តពោធិ៍សាត់

 • ភូមិជ្រែង សន្លុង កគោ ឃុំស្វាយលួង និងភូមិពោធិ៍២ ឃុំស្រែស្តុក ស្រុកកណ្តៀង
 • ភូមិអូររំចេក ភូមិបាកាន ភូមិស្ទឹងកំបុត ឃុំត្រពាំងជង ស្រុកបាកាន

ខេត្តតាកែវ

 • ភូមិកំពង់ពោធិ៍ ឃុំព្រែកផ្ទោល ស្រុកអង្គបុរី
 • ភូមិត្រពាំងចក នៀល គល់គម ឃុំត្រាំកក់ ស្រុកត្រាំកក់

ក្រុមគោលដៅ

 • ក្រុមស្ត្រីកែលម្អជីវភាព សរុប១០០នាក់
 • សហគ្រិនជាស្ត្រី សរុប០៨នាក់

ទំនាក់ទំនងគម្រោង

លទ្ធផលរំពឹងទុកទី១-៣៖

 • អង្គការ UN women ប្រចាំកម្ពុជា​

កញ្ញា ឌួង លក្ខិណា, leakena.duong @unwomen.org, +855-15 424 288

 • អង្គការ UNEP

Annette Wallgren​, wallgren@un.org

លទ្ធផលរំពឹងទុកទី៤៖

 • អង្គការ UNEP

Parimita Mohanty, mohantyp@un.org

 • លេខាធិការដ្ឋាន គ.ជ.អ.ប. NCDD-S

លោក ឆេង វឌ្ឍនៈ, vatanak.chheng@ncdd.gov.kh, +855-12-720-848

 • អង្គការ Nexus for Development

លោក ម៉េង ចន្ទវិបុល, v.meng@nexusfordevelopment.org, +855-12-726-336

លទ្ធផលរំពឹងទុកទី៥៖

 • UNEP

Annette Wallgren​, wallgren@un.org

Parimita Mohanty, mohantyp@un.org

វែបសាយគម្រោង៖ https://www.empowerforclimate.org/en

ឯកសារគម្រោង

 1. របាយការណ៍ទស្សនៈទាន
 2. របាយការណ៍សិក្សាលទ្ធភាពបឋម
 3. សិក្សាលទ្ធភាពមុនគាំទ្រគម្រោង
 4. សេចក្តីណែនាំស្តីពីការប្រើប្រាស់ហិរញ្ញប្បទានរបស់មូលនិធិ EmPowerសម្រាប់គាំទ្រដល់ក្រុមស្ត្រី សហគ្រិនជាស្ត្រី និងសហគមន៍
 5. យន្តការការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទាន EmPower
 6. អនុស្សរណៈយោគយល់រវាងលេខាធិការដ្ឋាន គ.ជ.អ.ប. និងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ និងកសិកម្មស្តីពី កិច្ចសហប្រតិបត្តិការភាពជាដៃគូក្នុងគម្រោង EmPower ពង្រឹងភាពអង់អាចដល់ស្រី្តដើម្បីសង្គមធន់នឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ
 7. សៀវភៅណែនាំស្តីពីឯកសារបច្ចេកទេសនៃការអនុវត្តគម្រោង EmPower ដំណាក់កាលខទី១

ឯកសារផ្សេងៗ

 1. ការប្រមូលទិន្នន័យស្តីពីផលប៉ះពាល់ពីជំងឺកូវីដ-១៩ លើក្រុមស្តីគោលដៅគម្រោង
 2. របាយការណ៍ឆ្លុះបញ្ចាំងផលប៉ះពាល់ពីជំងឺកូវីដ-១៩ លើក្រុមស្តីកសិករ និងស្ត្រីអាជីវករ

ការអនុវត្តគម្រោងដំណាក់កាលទី២ខ

សិក្សាលទ្ធភាពដៃគូ៖ ការសិក្សាអំពីលទ្ធភាពគាំទ្រគម្រោង EmPower  បានធ្វើឡើងដោយអង្គការ Nexus For Development  ដែលជាដៃគូររបស់គម្រោង នៅក្រោមការអនុវត្តជំហានទី២ខ ។

សូមចុចនៅខាងក្រោមសម្រាប់របាយការណ៍លទ្ធភាពគាំទ្រគម្រោងលើការវិនិយោគបច្ចេកវិទ្យានីមួយៗ ៖

 1. ទូភ្ញាស់ស៊ុតមាត់ប្រើថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យ
 2. សហគ្រាសផលិតទឹកសុទ្ធប្រើថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យ
 3. ម៉ាស៊ីនបូមទឹកប្រើថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យខ្នាតតូចសម្រាប់ដាំបន្លែ
 4. ម៉ាស៊ីនបូមទឹកប្រើថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យខ្នាតធំសម្រាប់សហគមន៍ស្រូវប្រាំង
 5. អាជីវករលក់រាយថាមពលកកើតឡើងវិញ

ដៃគូក្នុងដំណាក់កាលវិនិយោគ   

រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ

 1. រដ្ឋបាលខេត្តតាកែវ
 2. រដ្ឋបាលស្រុកត្រាំកក់
 3. រដ្ឋបាលឃុំត្រាំកក់
 4. រដ្ឋបាលស្រុកអង្គរបូរី
 5. រដ្ឋបាលឃុំព្រែកផ្ទោល
 6. រដ្ឋបាខេត្តពោធិ៍សាត់
 7. រដ្ឋបាលស្រុកបាកាន​
 8. រដ្ឋបាលឃុំត្រពាងជង
 9. រដ្ឋបាលស្រុកកណ្តៀង
 10. រដ្ឋបាលឃុំស្វាយលួង
 11. រដ្ឋបាលឃុំស្រែស្តុក

ដៃគូវិនិយោគ៖ គម្រោង “ការកសាងសមត្ថភាពបន្សុំា តាមរយៈការពង្រីកបច្ចេកវិទ្យាថាមពលកកើតឡើងវិញ នៅជនបទប្រទេសកម្ពុជា (S-RET)

ដៃគូបណ្តាញទីផ្សារ៖ គម្រោង ”ជំរុញទីផ្សារសម្រាប់កសិកម្ម ខ្នាតតូច (AIMS)

ដៃគូបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេសកសិកម្ម៖ កម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយបច្ចេកទេសកសិកម្មបែបថ្មីធន់នឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ (ASPIRE) សមាសភាព៣

ដៃគូផ្តល់ឥណទាន៖ ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ និងកសិកម្ម

ក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់ថាមពលកកើតឡើងវិញ

 1. ក្រុមហ៊ុនសូឡាសូជី (SOGE)
 2. ក្រុមហ៊ុនអ៊ីកូសាន់ (Ecosun)
 3. ក្រុមហ៊ុន ជីអាយស៊ី (GIC)

ដៃគូពង្រឹងសមត្ថភាពការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ៖ អង្គការស៊ីអ៊ិនវេសម៉ិន (SHE Investment)

 

 

General Information

Project Title: “Strengthening Human Rights and Gender Equality through Climate Change Action and Disaster Risk Reduction”

Short Name: “EmPower”

Other Name: “EmPower – Women for Climate Resilient Societies”

Objective: To address key drivers of gender-based vulnerability and enhance human rights through implementation of gender-responsive climate change and DRR actions in Asia and the Pacific.

Implementing Country: Cambodia, Vietnam and Bangladesh

Duration:

Phase 1 = Inception Phase April to December 2018

Phase 2 = Project Implementation Year 2019 to Year 2021

Phase 3 = Lessons Learnt/Assessment and consolidation of findings, case studies Year 2022

Executing PartnerUN Environment និង UN​ Women

Delivery Partner in Cambodia:

Output 1:  UN Women Cambodia Co, Ministry of Environment, Ministry of Rural Development, and National Committee for Disaster Management and Ministry of Environment

Output 2: UN Women Cambodia Co with National Institute of Statistics

Output 3: UN Women Cambodia Co with Ministry of Women’s Affairs

Output 4: NCDD-S, Nexus

Output 5: not available (regional activities)

Fund SourceSIDA

Outputs

Output 1: CSOs representing women and women’s groups are able to lead, participate in and influence climate change and disaster risk reduction decision-making processes;

Output 2: Governments and key stakeholders are able to generate, analyze and use SADDD to inform climate change and disaster risks and actions;

Output 3: National climate change & DRR policy makers are able to integrate and enhance responsiveness to gender equality commitments;

Output 4: Women are able to exercise rights to access and control economic resources, through RE to build resilient and transformative livelihoods; and

Output 5: Regional normative processes, knowledge products and platforms on climate change and DRR integrate and enhance responsiveness to gender equality and human rights.

Budget for NCDD-S               Phase 1 = Inception Phase Year 2018 to Year 2018

for Implementing Output #4                   Budget = 50,000 USD (UNEP in Cambodia)

of EmPower Project             Phase 2 = Project Implementation Year 2019 to Year 2021

                                                   Phase 2A: Scoping Study and Pre-feasibility (2019)

                                                                      Budget Output 4: 60,439 USD (total including NCDDS)

                                                   Phase 2B: Feasibility and Implementation (2020-2021)

                                                                      Budget2B Output 4: 171,190 USD (only NCDDS, excluding other Delivery Partner)

Budget is used for:

 1. Operations: 51,190 USD
 2. Investment: 120,000 USD

Investment has two modalities:

 1. Grant: is used for the subsidizing the RE investment with Women Beneficiaries
 2. Credit Facility: is used as guarantee to create a credit facility with a financial institution for Women Beneficiaries to access flexible and additional credit on RE investment.

                                                     Phase 3 = Lessons Learnt/Assessment and consolidation of findings, case studies Year 2022

Budget = Not Yet Available

Target Province

Pursat Province:

Kandieng District

 • Chreng, Sonlong Korkur Village Svayloung Commune
 • Porpi Village Sresdok Commune

Bakan District:

 • Bakan Village Tropangchong Commune

Takeo Province:

Angkorborei District

 • Kompongpor Village Prekptul Commune

Tramkork District

 • Neal, Trapangchork, Kolkorm Village Tramkork Commune

Target Beneficiaries

 • 100 Women likelihood
 • 8 Women Entrepreneurs

Project Contact

Output 1, 2, 3:

 • UN​ Women Cambodia: Duong Leakena, leakena.duong @unwomen.org, +855-15 424 288

Output 4:

 • អង្គការ UNEP: Parimita Mohanty, mohantyp@un.org
 • លេខាធិការដ្ឋាន គ.ជ.អ.ប. NCDD-S: លោក ឆេង វឌ្ឍនៈ, vatanak.chheng@ncdd.gov.kh, +855-12-720-848

Output 5:

 • UNEP: Annette Wallgren​, wallgren@un.org, Parimita Mohanty, mohantyp@un.org

 

Website: https://www.empowerforclimate.org/en

Project Document

 1. Inception Report
 2. Scoping Study Report
 3. Pre-feasibility Report
 4. EmPower Fund Guideline
 5. EmPower Financing Mechanism
 6. Memorandum of Understanding between NCDDD-S and ARDB
 7. EmPower Implementation Phase 2B-1:

Other Publication

 1. EmPower EmPower COVID-19 ASSESSMENT – JULY 2020
 2. EmPower SNAPSHOT – THE IMPACT OF COVID-19 on RURAL WOMEN and ENTERPRISES

Implementation of Phase 2B

Feasibility Partner: The feasibility study was conducted by Nexus, a deliverable partner of EmPower under Implementation Phase 2B.

Please click below for the Feasibility Report by each RE intervention:

 1. Chicken Egg Incubator
 2. Drinking Water Enterprise
 3. Small Solar Water Pump
 4. Community Solar Water Pump
 5. Retailer

Investment Phase Partner: 

Sub-National Administrators:

 1. Takeo Provincial Administrator
 2. Tramkork District Administrator
 3. Angkor Borei District Administrator
 4. Tramkok Commune Administrator
 5. Prekphtol Commune Administrator
 6. Pursat Provincial Administrator
 7. Kadieng District Administrator
 8. Bakan District Administrator
 9. Tropangchong Commune Administrator
 10. Sresdok Commune Administrator
 11. Svayloung Commune Administrator.

Investment Partner: S-RET project

 Market Linkage Partner: AIMS project

Agricultural Training Partner: ASPIRE programme

Credit Facility and Lending Partner: ARDB

RE Technology Supplier Partners:

 1. SOGE
 2. EcoSUN
 3. Green Innovet Cam

Financial Training Partner: SHE Investment

ព័ត៌មានបច្ចុប្បន្នភាព

ថ្ងៃទី ០១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ លេខាធិការដ្ឋាន គ.ជ.អ.ប. បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយស្តីពីសេចក្តីណែនាំការប្រើប្រាស់ហិរញ្ញប្បទានរបស់មូលនិធិ EmPower សម្រាប់គាំទ្រដល់ក្រុមស្ត្រី សហគ្រិនជាស្ត្រី និងសហគមន៍ តាមរយៈ Video Conference ក្នុងគោលបំណង ៖- បង្ហាញពីវឌ្ឍនភាពគម្រោង EmPower

 

នាថ្ងៃទី ២៦ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១ លេខាធិការដ្ឋាន គ.ជ.អ.ប. បានសហការជាមួយអង្គការ Nexus For Development បានរៀបសិក្ខាសាលាស្តីពីការផ្សព្វផ្សាយយន្តការហិរញ្ញប្បទានគម្រោង EmPower