គេហទំព័រលេខាធិការដ្ឋាន គ.ជ.អ.ប បាននិងកំពុងត្រូវកែសម្រួលថ្មីឱ្យប្រសើរជាងមុន

ព្រះរាជក្រឹត្យ​លេខ​នស/រកត/០១១៤/០១៧ ស្តីពី​ការ​កែសម្រួល​មាត្រា​២៥ នៃ​ព្រះរាជក្រឹត្យ លេខ នស/រកត/១២០១/៤៥០​ចុះ​ថ្ងៃទី​០១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០០១ ស្តីពី​បៀវត្ស​មូលដ្ឋាន និង​ប្រាក់​បន្ទាប់​បន្សំ​នៃ​ប្រាក់​បៀវត្ស​របស់​មន្ត្រី​រាជការ​ស៊ីវិល

ទាញយកឯកសារនៅទីនេះ។

ព័ត៌មានថ្មីៗ + បង្ហាញព័ត៌មានទាំងអស់