គេហទំព័រលេខាធិការដ្ឋាន គ.ជ.អ.ប បាននិងកំពុងត្រូវកែសម្រួលថ្មីឱ្យប្រសើរជាងមុន

របាយការណ៍​ដើម្បី​ឆ្លង​ប្រជុំ​ពេញ​អង្គ​រដ្ឋសភា​នូវ​សេចក្តី​ព្រាង​ច្បាប់​ស្តីពី​សមាគម និង​អង្គការ​មិនមែន​រដ្ឋាភិបាល

ទាញយករបាយការណ៍។

ព័ត៌មានថ្មីៗ + បង្ហាញព័ត៌មានទាំងអស់