គេហទំព័រលេខាធិការដ្ឋាន គ.ជ.អ.ប បាននិងកំពុងត្រូវកែសម្រួលថ្មីឱ្យប្រសើរជាងមុន

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីកិច្ចប្រជុំលើកទី១៣​របស់ គ.ជ.អ.ប

លេខាធិការដ្ឋាននៃគណៈកម្មាធិការជាតិសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិ (គ.ជ.អ.ប) សូមជូនដំណឹងដល់សាធារណៈជន និងបណ្តាញសារព័ត៌មានទាំងអស់ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឱ្យបានជ្រាបថា គ.ជ.អ.ប នឹងរៀបចំកិច្ចប្រជុំលើកទី១៣ របស់ខ្លួន នាថ្ងៃទី០៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧ ចាប់ពីម៉ោង ០៨:០០ ដល់ម៉ោង ១២:៣០ នៅសាលប្រជុំទីស្តីការក្រសួងមហាផ្ទៃ (អគារA)។

 

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពី «កិច្ចប្រជុំលើកទី១៣របស់គណៈកម្មាធិការជាតិសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិ (គ.ជ.អ.ប)»

លេខាធិការដ្ឋាននៃគណៈកម្មាធិការជាតិសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិ (គ.ជ.អ.ប) សូមជូនដំណឹងដល់សាធារណៈជន និងបណ្តាញសារព័ត៌មានទាំងអស់ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឱ្យបានជ្រាបថា គ.ជ.អ.ប នឹងរៀបចំកិច្ចប្រជុំលើកទី១៣ របស់ខ្លួន នាថ្ងៃទី០៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧ ចាប់ពីម៉ោង ០៨:០០ ដល់ម៉ោង ១២:៣០ នៅសាលប្រជុំទីស្តីការក្រសួងមហាផ្ទៃ (អគារA)។

 

សូមទំនាក់ទំនងមកលេខាធិការដ្ឋាន គ.ជ.អ.ប ជាមុនតាមរយៈ

លេខទូរស័ព្ទ: 077 785 445 / 078 575 775 

Email: tharith@ncdd.gov.kh

Website: www.ncdd.gov.kh

 

សូមទាញយកសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន

ព័ត៌មានថ្មីៗ + បង្ហាញព័ត៌មានទាំងអស់