រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញប្តេជ្ញាបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៃការផ្តល់សេវាសាធារណៈជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមមូលដ្ឋានឱ្យកាន់តែល្អ

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ឯកឧត្តម ឃួង ស្រេង អភិបាល នៃគណៈអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញបានប្តេជ្ញាបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៃការផ្តល់សេវាសាធារណៈនានា ជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមមូលដ្ឋានឱ្យកាន់តែល្អ ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវចង់បាន របស់ប្រជាពលរដ្ឋ។ បច្ចុប្បន្នរដ្ឋបាលរាជធានីបានបង្កើតឱ្យមានក្រុមបដិសណ្ឋារ កិច្ចនៅទំាង១០៥សង្កាត់ ទូទំាងរាជធានីភ្នំពេញ។

ព័ត៌មានថ្មីៗ + បង្ហាញព័ត៌មានទាំងអស់