ទាញយកឯកសារ៖ សៀវភៅ​ណែនាំ ស្តីពី​​ការត្រួត​ពិនិត្យ​ និង​វាយតម្លៃ​សម្រាប់​ការអភិវឌ្ឍ​តាម​បែប​ប្រជា​ធិបតេយ្យ​នៅ​ថ្នាក់​ក្រោម​ជាតិ ឆ្នាំ​២០១៩

ទាញយកឯកសារ៖ សៀវភៅ​ណែនាំ ស្តីពី​​ការត្រួត​ពិនិត្យ​ និង​វាយតម្លៃ​សម្រាប់​ការអភិវឌ្ឍ​តាម​បែប​ប្រជា​ធិបតេយ្យ​នៅ​ថ្នាក់​ក្រោម​ជាតិ ឆ្នាំ​២០១៩

ភាសាខ្មែរ
http://ncdd.gov.kh/…/up…/2019/06/NCDD-ME-Manual_Approval.pdf

ព័ត៌មានថ្មីៗ + បង្ហាញព័ត៌មានទាំងអស់