អនុក្រឹត្យលេខ០៥ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩ ស្តីពី ការបង្កើតស្រុកតាំងគោក នៃខេត្តកំពង់ធំ

រាជធានីភ្នំពេញ៖ រាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានចេញអនុក្រឹត្យ​លេខ០៥ អនក្រ.បក ស្តីពី ការបង្កើតស្រុក តាំងគោក នៃខេត្តកំពង់ធំ ដោយកាត់យកឃុំចំនួន ០៨ ពីស្រុកបារាយណ៍ គឺ ឃុំពង្រ ឃុំច្រនាង ឃុំជ្រលង់ ឃុំទ្រៀល ឃុំសូយោង ឃុំស្រឡៅ ឃុំស្វាយភ្លើង និងឃុំអណ្តូងពោធិ៍។

សូមអានអនុក្រឹត្យលេខ០៥ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩ ស្តីពី ការបង្កើតស្រុកតាំងគោក នៃខេត្តកំពង់ធំ ដូចខាងក្រោម៖

ព័ត៌មានថ្មីៗ + បង្ហាញព័ត៌មានទាំងអស់