អនុក្រឹត្យលេខ ០២ អនក្រ.បក ស្តីពី ការបង្កើតក្រុងកោះរ៉ុង នៃខេត្តព្រះសីហនុ

រាជធានីភ្នំពេញ៖ រាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានចេញអនុក្រឹត្យលេខ ០២ អនក្រ.បក ស្តីពី ការបង្កើតក្រុងកោះរ៉ុង នៃខេត្តព្រះសីហនុ ដោយកាត់យកសង្កាត់ចំនួន០២ គឺសង្កាត់កោះរ៉ុង និងសង្កាត់កោះរ៉ុងសន្លឹម ពីខេត្តព្រះសីហនុ។

សូមអានអនុក្រឹត្យលេខ ០២ អនក្រ.បក ស្តីពី ការបង្កើតក្រុងកោះរ៉ុង នៃខេត្តព្រះសីហនុ ដូចតទៅ៖

ព័ត៌មានថ្មីៗ + បង្ហាញព័ត៌មានទាំងអស់