គេហទំព័រលេខាធិការដ្ឋាន គ.ជ.អ.ប បាននិងកំពុងត្រូវកែសម្រួលថ្មីឱ្យប្រសើរជាងមុន

ផែនការអនុវត្តបីឆ្នាំ ដំណាក់កាលទីពីរ (២០១៥-២០១៧) នៃកម្មវិធីជាតិ សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យ នៅថ្នាក់ក្រោមជាតិ (ផអ៣ទី២)

ទាញយកឯកសារនៅនេះ។ 

ព័ត៌មានថ្មីៗ + បង្ហាញព័ត៌មានទាំងអស់