គេហទំព័រលេខាធិការដ្ឋាន គ.ជ.អ.ប បាននិងកំពុងត្រូវកែសម្រួលថ្មីឱ្យប្រសើរជាងមុន

សេចក្ដីណែនាំ លេខ ៤៣៣៣ ពណ.បលចុះថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៤ ស្ដីពីការ អនុវត្តន៍ខ្លឹមសារប្រកាសលេខ ៣៦៥ ពណ.បល.ប្រក ចុះថ្ងៃទី ៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៤ ស្ដីពីការ ធ្វើប្រតិភូកម្ម ការងារ ពាណិជ្ជកម្ម ជូនដល់ ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌគោលដៅ

ទាញយកឯកសារ។ 

ព័ត៌មានថ្មីៗ + បង្ហាញព័ត៌មានទាំងអស់