ព្រះរាជក្រឹត្យលេខ នស/រកត/១០១៤/១១៧៥ ចុះថ្ងៃទី០២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៤ ស្តីពីគោលការណ៍រួមនៃការរៀបចំមុខងារសាធារណៈរបស់រដ្ឋ

ទាញយកព្រះរាជក្រឹត្យ

ព័ត៌មានថ្មីៗ + បង្ហាញព័ត៌មានទាំងអស់