គេហទំព័រលេខាធិការដ្ឋាន គ.ជ.អ.ប បាននិងកំពុងត្រូវកែសម្រួលថ្មីឱ្យប្រសើរជាងមុន

សេចក្តី​សម្រេច​លេខ​៤៥.សសរ ចុះ​ថ្ងៃទី​១៩ ខែ​កុម្ភៈ ឆ្នាំ​២០១៤ របស់​រាជរដ្ឋាភិបាល ស្តីពី​ការ​កែសម្រួល​សមាសភាព​គណៈកម្មាធិការ​សម្រាប់​ដោះស្រាយ​បញ្ហា​កូដកម្ម បាតុកម្ម​នៅ​តាម​គ្រប់​មុខ​សញ្ញា

ទាញយកឯកសារនៅទីនេះ។ 

ព័ត៌មានថ្មីៗ + បង្ហាញព័ត៌មានទាំងអស់