អភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យរម្លឹកមន្ត្រីសុខាភិបាលទាំងអស់ឱ្យបង្កើនការយកចិត្ត​បម្រើសេវា សុខភាពជូនប្រជាពលរដ្ឋ

ព័ត៌មានថ្មីៗ + បង្ហាញព័ត៌មានទាំងអស់