គេហទំព័រលេខាធិការដ្ឋាន គ.ជ.អ.ប បាននិងកំពុងត្រូវកែសម្រួលថ្មីឱ្យប្រសើរជាងមុន

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីកាលបរិច្ឆេទ និងមណ្ឌលប្រលងជ្រើសរើសបេក្ខជនបញ្ជូនក្នុងក្របខណ្ឌក្រសួងមហាផ្ទៃ

ទាញយកសេចក្តីជូនដំណឹង

ព័ត៌មានថ្មីៗ + បង្ហាញព័ត៌មានទាំងអស់