ឯកឧត្តម ចាន់ សុធា ធ្វើបទបង្ហាញស្តីពីការកែសម្រួល និងបង្កើតអនុគណៈកម្មាធិការ និងក្រុមការងារនៃ គ.ជ.អ.ប

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ឯកឧត្តម ចាន់ សុធា អនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃ និងជាអនុប្រធានលេខាធិការដ្ឋាន គជអប ធ្វើបទបង្ហាញស្តីពីការកែសម្រួសំណើកែសម្រួល និងបង្កើតអនុគណៈកម្មាធិការ និងក្រុមការងារនៃ គ.ជ.អ.ប នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំលើកទី ១៨ របស់ គ.ជ.អ.ប នៅថ្ងៃទី១៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០។ សូមតាមដានបទបង្ហាញដូចខាងក្រោម ឬទាញយកបទបង្ហាញតាមរយ៖http://ncdd.gov.kh/wp-content/uploads/2020/06/5_3_Final_Presentation_on_Revision_and_Establishment_Sub_Committee.pdf

ព័ត៌មានថ្មីៗ + បង្ហាញព័ត៌មានទាំងអស់