ឯកឧត្តម ង៉ាន់ ចំរើន បង្ហាញរបាយការណ៍សង្ខេបស្តីពី វឌ្ឍនភាព និងបញ្ហាប្រឈមរបស់រដ្ឋបាលក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំលើកទី១៨ របស់ គ.ជ.អ.ប

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ឯកឧត្តម ង៉ាន់ ចំរើន រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃ និងជាប្រធានលេខាធិការដ្ឋាន គ.ជ.អ.ប រាយការណ៍សង្ខេបស្តីពី វឌ្ឍនភាព និងបញ្ហាប្រឈមរបស់រដ្ឋបាលក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ ក្នុងក្របខណ្ឌនៃការអនុវត្តមុខងារ និងរចនាសម្ព័ន្ធថ្មី នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំលើកទី១៨ របស់ គ.ជ.អ.ប។ សូមតាមដានបទបង្ហាញដូចខាងក្រោម ឬទាញយកបទបង្ហាញតាមរយ៖

http://ncdd.gov.kh/wp-content/uploads/2020/06/5-4-Final-Draft-presentation-on-DMK-issues-17-June-2020.pdf

ព័ត៌មានថ្មីៗ + បង្ហាញព័ត៌មានទាំងអស់