គ.ជ.អ.ប ដាក់អោយប្រើប្រាស់​ឯកសារបច្ចេកទេសស្តីពីកិច្ចប្រជុំ​ក្រុមប្រឹក្សា និងឯកសារបច្ចេកទេសស្តីពី​វេទិកា​ផ្សព្វផ្សាយនិងការពិគ្រោះយោបល់ (មានវីដេអូ)

ភ្នំពេញ ២៧ មីនា ២០១៣៖ លេខាធិការដ្ឋាន គ.ជ.អ.ប កាលពីថ្ងៃទី២៦ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៣ បានផ្សព្វផ្សាយ និងដាក់អោយប្រើប្រាស់នូវឯកសារបច្ចេកទេសស្តីពីកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សា…

ភ្នំពេញ ២៧ មីនា ២០១៣៖ លេខាធិការដ្ឋាន គ.ជ.អ.ប កាលពីថ្ងៃទី២៦

ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៣ បានផ្សព្វផ្សាយ និងដាក់អោយប្រើប្រាស់នូវឯកសារ

បច្ចេកទេសស្តីពីកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សា និងឯកសារបច្ចេកទេសស្តីពីវេទិកា

ផ្សព្វផ្សាយនិងការពិគ្រោះយោបល់សម្រាប់ក្រុមប្រឹក្សារាជធានី

ក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត ក្រុមប្រឹក្សាក្រុង ក្រុមប្រឹក្សាស្រុក ក្រុមប្រឹក្សាខណ្ឌ

សម្រាប់ជាជំនួយស្មារតីក្នុងការរៀបចំកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សា និងការរៀបចំ

វេទិកាផ្សព្វផ្សាយនិងពិគ្រោះយោបល់សម្រាប់រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ។

 

ឯកឧត្ដម សក់ សេដ្ឋា រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃ និងជាប្រធានលេខាធិការដ្ឋាន គ.ជ.អ.ប បានថ្លែងថា

ឯកសារបច្ចេកទេសទាំងនេះមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ក្រុមប្រឹក្សាដែលជាអង្គភាពធ្វើសេចក្តីសម្រេចជាសមូហភាព

ក្នុងការលើកកម្ពស់៖ (១) ប្រសិទ្ធភាពនៃការពិគ្រោះយោបល់ក្នុងចំណោមសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាមុនពេលឈានដល់ការធ្វើសេចក្តី

សម្រេច (២) ធានាអោយមានប្រសិទ្ធភាពនៃការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ និងអង្គការសង្គមស៊ីវិលតាមរយៈការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាន

និងការរៀបចំវេទិកាផ្សព្វផ្សាយ និងពិគ្រោះយោបល់ (៣) ធានាអោយមានប្រសិទ្ធភាពនៃការត្រួតពិនិត្យមើលរបស់ក្រុមប្រឹក្សាលើ

រដ្ឋបាលរបស់ខ្លួនក្នុងការអនុវត្តសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សា និង(៤)ការលើកកម្ពស់គណនេយ្យភាពរបស់ក្រុមប្រឹក្សាចំពោះ

ប្រជាពលរដ្ឋ។

 

ឯកឧត្ដម សក់ សេដ្ឋា បានថ្លែងកាលពីថ្ងៃទី២៦ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៣ នៅក្នុងសិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយ

និងដាក់អោយប្រើប្រាស់នូវឯកសារបច្ចេកទេសទាំងនេះ ដែលរៀបចំដោយលេខាធិការដ្ឋាន គ.ជ.អ.ប

និងឧបត្ថម្ភគាំទ្រដោយកម្មវិធីលើកកម្ពស់ការចូលរួម គណនេយ្យភាព និងការចូលរួមរបស់

ប្រជាពលរដ្ឋដែលគាំទ្រដោយសហគមន៍អឺរ៉ុប (EU-SPACE)។ សិក្ខាសាលានេះមានការចូលរួមពី

ប្រធានក្រុមប្រឹក្សារាជធានី ខេត្ត ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ នាយករដ្ឋបាល និងមន្ត្រីសម្របសម្រួលក្រុមប្រឹក្សា

ដែលមានចំនួនសរុប៣២១នាក់ (ស្រ្តីប្រមាណ១៥នាក់)។

 

ការរៀបចំវេទិកាផ្សព្វផ្សាយ និងពិគ្រោះយោបល់របស់ក្រុមប្រឹក្សាជាមួយប្រជាពលរដ្ឋ និងអ្នកពាក់ព័ន្ធគឺដើម្បីផ្តល់ព័ត៌មានដល់ប្រជាពលរដ្ឋនូវសមិទ្ធផលដែលរដ្ឋបាលរបស់ខ្លួនសម្រេចបាន និងបញ្ហាប្រឈមនានា។

 

ឯកឧត្ដម សក់ សេដ្ឋា បានថ្លែងថា រហូតមកដល់ពេលនេះ ក្រុមប្រឹក្សាមិនទាន់បានរៀបចំវេទិកាផ្សព្វផ្សាយនិង

ពិគ្រោះយោបល់នេះនៅឡើយទេ ដោយសារមូលហេតុមួយចំនួនដូចជាពុំទាន់មានឯកសារបច្ចេកទេសណែនាំ

និងពុំទាន់មានថវិកាសម្រាប់រៀបចំជាដើម។

 

ជាមួយគ្នានេះដែរ ឯកឧត្តម សក់ សេដ្ឋា ក៏បានស្នើដល់រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិលើកជាគម្រោងថវិកាប្រចាំឆ្នាំសម្រាប់ការចំណាយ

រៀបចំវេទិកាផ្សព្វផ្សាយ និងពិគ្រោះយោបល់នេះដើម្បីអោយស្របជាមួយគោលការណ៍នៃច្បាប់ លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្ត ព្រមទាំង

លើកកម្ពស់តម្លាភាព និងគណនេយ្យភាពចំពោះប្រជាពលរដ្ឋ។

ថ្លែងនៅក្នុងពិធីផ្សព្វផ្សាយ និងដាក់អោយប្រើប្រាស់នូវឯកសារបច្ចេកទេស លោកស្រី Pamila Jawad

តំណាងកម្មវិធី EU-SPACEបានមានប្រសាសន៍ថា ថ្ងៃនេះគឺជាជំហានសំខាន់មួយនៅក្នុងការសម្រេច

បាននូវគោលបំណងនៃឯកសារបច្ចេកទេសចំនួនពីរស្តីពីកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សា និងឯកសារបច្ចេកទេស

ស្តីពីវេទិកាផ្សព្វផ្សាយនិងការពិគ្រោះយោបល់នឹងត្រូវបានដាក់អោយប្រើប្រាស់នៅថ្នាក់រាជធានី ខេត្ត ក្រុង

ស្រុក និងខណ្ឌនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ សៀវភៅទាំងនោះនឹងផ្តល់នូវជម្រើសសម្រាប់រដ្ឋបាល និង

ក្រុមប្រឹក្សាថ្នាក់ក្រោមជាតិអំពីរបៀបនៃការធ្វើ”អោយប្រសើរឡើងនូវកិច្ចប្រជុំប្រចាំខែរបស់ក្រុមប្រឹក្សា

និងសម្រាប់ការត្រៀមរៀបចំវេទិកាផ្សព្វផ្សាយ និងពិគ្រោះយោបល់។

 

លោកស្រី Pamila Jawad មានប្រសាសន៍ថា៖ “ដោយមានការគាំទ្រពីមន្ត្រីសម្របសម្រួលក្រុមប្រឹក្សា យើងជឿជាក់ថា

ក្រុមប្រឹក្សាថ្នាក់ក្រោមជាតិនឹងបានធ្វើការសាកល្បងនូវជម្រើស និងឧបករណ៍មួយចំនួនដែលមាននៅក្នុងសៀវភៅនេះ

និងធ្វើការកែសម្រួលទៅតាមតម្រូវការជាក់ស្តែងនៅក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួន។ ឯកសារទាំងនេះគឺជាឯកសាររស់

និងជាឯកសារជាជម្រើស”៕

 

ទាញយកឯកសារបច្ចេកទេសស្តីពីវេទិកាផ្សព្វផ្សាយ និងពិគ្រោះយោបល់របស់ក្រុមប្រឹក្សារាជធានី ខេត្ត ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ

ទាញយកឯកសារបច្ចេកទេសស្តីពីកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សារាជធានី ខេត្ត ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ

សូមទស្សនាវីដេអូ

ព័ត៌មានថ្មីៗ + បង្ហាញព័ត៌មានទាំងអស់