កម្មវិធីជាតិសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិដែលបានតាក់តែងឡើងនេះ គឺជារបៀបវារៈការងាររបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្រាប់រយៈពេល១០ឆ្នាំ ក្នុងដំណើរការកំណែទម្រង់អភិបាលកិច្ចតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យដ៏ទូលំទូលាយ និងស៊ីជម្រៅនៅរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិហើយកំណែទម្រង់នេះក៏មានផលប៉ះពាល់មកលើស្ថាប័ននានានៅថ្នាក់ជាតិផងដែរ។ ម៉្យាងទៀតការរៀបចំឱ្យមានកម្មវិធីជាតិនេះ ក៏ជាការបញ្ជាក់អះអាងឡើងវិញនូវការប្តេជ្ញាចិត្តខាងនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ចំពោះចក្ខុវិស័យ នយោបាយ និងយុទ្ធសាស្ត្រដែលបានកំណត់រួចមកហើយក្នុងក្របខ័ណ្ឌយុទ្ធសាស្ត្រស្តីពីកំណែទម្រង់វិមជ្ឈការ និងវិសហមជ្ឈការ និងការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ក្នុងការអនុវត្តច្បាប់រៀបចំអង្គការសម្រាប់រដ្ឋបាលរាជធានី ខេត្ត ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ និងឃុំ សង្កាត់។

ទន្ទឹមនេះ កម្មវិធីជាតិនេះក៏ត្រូវបានរៀបចំឡើងក្នុងបរិបទដែលរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងពង្រឹងតួនាទី និងការទទួលខុសត្រូវរបស់ស្ថាប័នរដ្ឋបាលគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ សំដៅលើកកម្ពស់អភិបាលកិច្ចល្អ ការលើកស្ទួយការអភិវឌ្ឍនិងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្របន្ថែមទៀត។ ដើម្បីសម្រេចបាននូវគោលបំណងនេះ ចាំបាច់ត្រូវរៀបចំឱ្យមានការសហការដ៏មានប្រសិទ្ធភាពរវាងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងទាំងនៅថ្នាក់ជាតិ និងថ្នាក់ក្រោមជាតិ។ ដំណើរការនេះ ទាមទារឱ្យប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបមានឱកាសស្មើគ្នា ដើម្បីចូលរួមក្នុងការអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋាន និងទាមទារឱ្យមានការផ្តល់សេវាសាធារណៈដែលមានគុណភាព និងទូលំទូលាយជាងមុន ដើម្បីឆ្លើយតបសេចក្តីត្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ និងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ ដោយផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើក្រុមជនងាយរងគ្រោះ ជាពិសេសជនជាតិដើមភាគតិច ស្ត្រី និងកុមារ។ ដូច្នេះ គោលបំណងដ៏ទូលំទូលាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិ គឺដើម្បី ៖

  • បង្កើតវប្បធម៌ប្រជាធិបតេយ្យដោយមានការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋនិងប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវចំពោះប្រជាពលរដ្ឋ
  • កែលម្អការផ្តល់សេវាសាធារណៈ និងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ
  • នាំមកនូវការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច និងសង្គមកិច្ច
  • ចូលរួមកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ។

ឯកសារកម្មវិធីជាតិនេះ បានកំណត់នូវគោលដៅ គោលបំណង វិសាលភាពនៃក្របខ័ណ្ឌអនុវត្តកម្មវិធីជាតិ ដោយបែងចែកជាដំណាក់កាលអនុវត្ត និងសកម្មភាពសំខាន់ៗសម្រាប់អនុវត្តតាមសមាសធាតុនីមួយៗដូចដែលបានកំណត់ក្នុងឯកសារកម្មវិធី ដើម្បីឆ្ពោះទៅកាន់គោលដៅនៃការអភិវឌ្ឍតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិ។ ឯកសារកម្មវិធីជាតិបានកំណត់នូវសមាសធាតុកម្មវិធីចំនួន៥ រួមមាន ៖

  • ការរៀបចំស្ថាប័ននៅថ្នាក់ក្រោមជាតិ
  • ការរៀបចំប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងនិងអភិវឌ្ឍនធនធានមនុស្សសម្រាប់រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិដ៏រឹងមាំ
  • ការផ្ទេរមុខងារ និងធនធាន
  • អំពីប្រព័ន្ធថវិកា ហិរញ្ញវត្ថុ និងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ
  • អំពីស្ថាប័នគាំទ្រដល់ដំណើរការកំណែទម្រង់វិមជ្ឈការ និងវិសហមជ្ឈការ

 

កម្មវិធីជាតិ (២០១០-២០១៩) 

ផែនការសកម្មភាព និងថវិកាប្រចាំឆ្នាំ២០១៤នៃ គ.ជ.អ.ប៖ ឯកសារស្តីពីការពន្យាមួយឆ្នាំ នៃផអ៣

ផែនការ​អនុវត្ត​​បី​ឆ្នាំដំបូង (ផអ៣ទី១) ២០១១-២០១៣ 

ផែនការអនុវត្តរយៈពេលបីឆ្នាំដំបូង (ផអ៣) បង្ហាញពីដំណាក់កាលទី១ (២០១១-២០១៣) នៃកម្មវិធីជាតិរយៈពេល១០ឆ្នាំស្តីពីការអភិវឌ្ឍតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល។ ផអ៣ ផ្ដោតទៅលើការបង្កើត ការបំពេញមុខងារ អភិបាលកិច្ច និងការត្រួតពិនិត្យរបស់រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ ដោយចាប់ផ្ដើមជាបឋម គឺនៅថ្នាក់ក្រុង ស្រុក ដើម្បីធានាឱ្យមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ និងការគាំទ្រប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព និងភាពស័ក្ដិសិទ្ធិរវាងក្រុង ស្រុកជាមួយឃុំ សង្កាត់ ក្នុងន័យពង្រឹងថែមទៀតនូវសមត្ថភាព និងភាពជាម្ចាស់របស់ឃុំ សង្កាត់ ព្រមទាំងយកចិត្តទុកដាក់ដល់ការពង្រឹងសមត្ថភាពរដ្ឋបាលរាជធានី ខេត្ត។ ជាមួយគ្នានេះដែរ ផអ៣ ក៏ផ្ដោតទៅលើការរៀបចំ តាក់តែងបន្ថែមនូវក្របខ័ណ្ឌគោលនយោបាយនានាផងដែរ។

ការពន្យាពេល ផអ៣
តាមលទ្ធផលនៃការវាយតម្លៃពាក់កណ្តាលអាណត្តិរបស់ផអ៣ និងដោយពិនិត្យឃើញថានៅមានលទ្ធផលរំពឹងទុកសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតរបស់ផអ៣ មិនអាចបញ្ចប់នៅ២០១៣ នេះ  គ.ជ.អ.ប បានសម្រេចពន្យាពេលផអ៣រយៈពេល១ឆ្នាំទៀតដល់ឆ្នាំ២០១៤។

 

ផែនការអនុវត្តរយៈពេលបីឆ្នាំដំបូង ២០១១-២០១៣ (ផអ៣)

ផែនការសកម្មភាព និងថវិកាឆ្នាំ២០១១

ផែនការសកម្មភាព និងថវិកាឆ្នាំ២០១២

ផែនការសកម្មភាព និងថវិកាឆ្នាំ២០១៣

ផែនការសកម្មភាព និងថវិកាឆ្នាំ២០១៤

ឯកសារស្តីពីការពន្យារពេលមួយឆ្នាំនៃផអ៣

របាយការណ៍ស្តីពីវឌ្ឍនភាពនៃការអនុវត្តផែនការអនុវត្ត៣ឆ្នាំដំបូង (ផអ៣) ក្នុងអំឡុងឆមាសទី១ ឆ្នាំ២០១២


ផែនការ​អនុវត្ត​​បី​ឆ្នាំទី២ 
(ផអ៣ទី២) ២០១៥-២០១៧

ឯកសារនេះរៀបរាប់អំពីផែនការអនុវត្តរយៈពេល៣ឆ្នាំដំណាក់កាលទី២ (ផអ៣ទី២) ដែលរួមមាន​ការបរិយា​យអំពីសនិទានភាពនៃកំណែទម្រង់ និងសមិទ្ធផលនានាដែលនឹងត្រូវសម្រេចឱ្យបានដោយមានការចូលរួមសហការ និងគាំទ្រពីដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ និងសង្គមស៊ីវិលនានា។

ឯកសារផអ៣ទី២ បែងចែកជា៣ជំពូកធំៗ និងមានឧបសម្ព័ន្ធចំនួន៦។ ជំពូកទី១អំពីទិដ្ឋភាពទូទៅនៃកម្មវិធី ជំពូកទី២អំពីសមិទ្ធផលទាំង៥របស់កម្មវិធី និងជំពូកទី៣អំពីការគ្រប់គ្រងកម្មវិធី។

ជំពូកទី១ រៀបរាប់អំពីសាវតានៃកំណែទម្រង់ ចក្ខុវិស័យ និងទិសដៅជាយុទ្ធសាស្រ្ត រចនាសម្ព័ន្ធនៃកម្មវិធី ចលករនៃការផ្លាស់ប្តូរ លក្ខណៈដោយឡែកនៃផអ៣ទី២ ដំណើរការនៃការរៀបចំតាក់តែងផអ៣​ទី២ ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃលទ្ធផល និងថវិកាប៉ាន់ស្មាននៃកម្មវិធី។

ជំពូកទី២​​ ដែលជាផ្នែកសំខាន់ជាងគេនៃឯកសារនេះ រៀបរាប់អំពីសមិទ្ធផលគន្លឹះៗទាំង៥នៃកម្មវិធី ដែល​រួមមាន (១).ការគ្រប់គ្រងកំណែទម្រង់ (២).គណនេយ្យភាពតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យ (៣).ការគ្រប់គ្រងនិងការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្ស (៤).ការផ្ទេរមុខងារ និងធនធានក្នុងការផ្តល់សេវា និងការអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋាន និង(៥).វិមជ្ឈការហិរញ្ញវត្ថុ។ សមិទ្ធផលនីមួយៗមានរៀបរាប់អំពីប្រវត្តិ (រួមទាំងវឌ្ឍនភាពនៃការអនុវត្តផអ៣ទី១ និងបញ្ហាប្រឈមនា​នា​​ដែលត្រូវដោះស្រាយនៅក្នុងផអ៣ទី២) ចំណុចដៅ លទ្ធផលរំពឹងទុក ថវិកា និងហានិភ័យនានា។ ក្នុងលទ្ធផលរំពឹងទុកនីមួយៗ មានរៀបរាប់អំពីសនិទានភាព យុទ្ធសាស្ត្រ បរិយាប័ន្ននិងសមធម៌សង្គម និងស្ថាប័នទទួលខុសត្រូវក្នុងការអនុវត្ត។

ជំពូកទី៣ រៀបរាប់អំពីការទទួលខុសត្រូវជាទូទៅរបស់ គ.ជ.អ.ប និងលេខាធិការដ្ឋាន គ.ជ.អ.ប ក្នុងការគ្រប់គ្រង និងការសម្របសម្រួលកម្មវិធី ការលើកកម្ពស់ភាពជាម្ចាស់របស់ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនានាក្នុងកិច្ចដំណើរការរៀបចំគោលនយោបាយ ផែនការសកម្មភាព និងថវិកាប្រចាំឆ្នាំ តម្រូវការនានាក្នុងការបញ្ចូលគម្រោងដោយឡែកៗនានាទៅក្នុងកម្មវិធី និងការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ។ ជំពូកនេះក៏បរិយាយផងដែរអំពីលក្ខ​ខណ្ឌ​អភិបាលកិច្ច តម្លាភាព និងតម្រូវការនៃការរៀបចំរបាយការណ៍នៃកម្មវិធី និងយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងជំនួយបច្ចេកទេស និងធនធានមនុស្សដើម្បីធានាដល់និរន្តភាពនៃកម្មវិធី។

ក្រៅពីជំពូកទាំង៣ខាងលើនេះ ឯកសារផអ៣ទី២ក៏មានភ្ជាប់មកជាមួយឧបសម្ព័ន្ធ​នានាដើម្បីផ្តល់​ព័ត៌មានបន្ថែមជាក់លាក់មួយចំនួនទៀត សម្រាប់ជួយដល់ស្ថាប័នអនុវត្ត និងអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗទៀតមានមូលដ្ឋានកាន់តែច្បាស់លាស់អំពីកម្មវិធីនេះ។

ផែនការអនុវត្ត៣ឆ្នាំលើកទី២ (២០១៥-២០១៧)

ផែនការសកម្មភាព និងថវិកាឆ្នាំ២០១៥

ផែនការសកម្មភាព និងថវិកាឆ្នាំ២០១៦

ផែនការសកម្មភាព និងថវិកាឆ្នាំ២០១៧