សារលិខិតរបស់សម្តេចនាយករដ្ឋមន្រ្តី

ការ​ចុះ​សិក្សា និង​ប្រមូល​ព័ត៌មាន​នៅ​ការិយាល័យ​ច្រកចេញ​ចូល​តែ​មួយ​ក្នុង​ស្រុក​មោង​ឫស្សី ស្រុក​បវេល និង​ក្រុង​បាត់ដំបង ខេត្ត​បាត់ដំបង

 

បាត់បាត់ដំបង ១៥ សីហា ២០១៧៖កាលពីថ្ងៃទី ០៣ ដល់ថ្ងៃទី ០៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧ ក្រសួងមហាផ្ទៃ និងក្រសួងមុខងារសាធារណៈ ដោយមានកិច្ចសហការជាមួយកម្មវិធីសហភាពអឺរ៉ុបដើម្បីកំណែទម្រង់វិមជ្ឈការ និងរដ្ឋបាល (EU DAR) បានចុះធ្វើការសិក្សា និងប្រមូលព័ត៌មាននៅរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិចំនួនបីក្នុងខេត្តបាត់ដំបងរួមមាន ក្រុងបាត់ដំបង ស្រុកមោងឫស្សី និងស្រុកបវេល ដែលនៅក្រុង ស្រុកទាំងបីនេះការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយត្រូវបាន បង្កើតឡើងរួចហើយ។ កម្មវិធី EU DAR ជាកម្មវិធីដែលទទួលបានការគាំទ្រថវិកាដោយក្រសួងសហប្រតិបត្តិការ និងអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចនៃរដ្ឋសហព័ន្ធអាលឺ្លម៉ង់ (BMZ) និងការគាំទ្រថវិកាបន្ថែមដោយសហភាពអឺរ៉ុប។ កម្មវិធី នេះអនុវត្តដោយអង្គការ GIZ។ 

 

ក្នុងអំឡុងពេលនៃការចុះការសិក្សា និងប្រមូលព័ត៌មាននេះ ក្រុមការងារបានជួបសម្ភាសន៍ជាមួយប្រធានការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយ ប្រធានការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋ អភិបាល អភិបាលរងទទួលបន្ទុកការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយ និងនាយករដ្ឋបាលក្រុង ស្រុកទាំងបីខាងលើ។ ការចុះប្រមូលព័ត៌មាននេះ ធ្វើឡើងស្របតាមការសម្រេចរបស់គណៈកម្មការគ្រប់គ្រងកម្មវិធី EU DAR ក្នុងការចាប់ផ្ដើមអនុវត្តសាកល្បងនូវប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងគុណផលនៅតាមបណ្តាការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយជាដៃគូរបស់កម្មវិធី EU DAR ជាមុនសិន។ 

 

គោលបំណងសំខាន់នៃការចុះប្រមូលព័ត៌មាននេះគឺដើម្បីសិក្សាស្វែងយល់អំពីស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននៃប្រតិបត្តិការរបស់ការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយ ក៏ដូចជាអំពីការអនុវត្តនូវឧបករណ៍នានាពាក់ព័ន្ធនឹងការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស និងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងគុណផលនៅក្នុងការិយាល័យនេះ។ ការចុះប្រមូលព័ត៌មាននេះ អាចជួយដល់ក្រសួង ស្ថាប័នថ្នាក់ជាតិ (ក្រសួងមុខងារសាធារណៈ និងក្រសួងមហាផ្ទៃ) និងកម្មវិធី EU DAR ឲ្យយល់កាន់តែប្រសើរ អំពីតម្រូវការគាំទ្រចាំបាច់នានាដល់ប្រតិបត្តិការនៃការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយ និងការអនុវត្តន៍ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងគុណផលនៅបណ្ដារដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិជាដៃគូរបស់កម្មវិធី EU DAR ។

 

ការសិក្សា និងប្រមូលព័ត៌មាននេះផ្ដោតទៅលើចំណុចសំខាន់ៗមួយចំនួនដូចជា៖ (១) អំពីការបង្កើត និងដំណើរការនៃការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយ (២) អំពីការគ្រប់គ្រងនិងអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សនៅក្នុងការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយ (ចំនួនបុគ្គលិក ផែនការការងាររបស់បុគ្គលិក និង/ឬរបស់ការិយាល័យ វត្តមាន ផែនការតម្រូវការបុគ្គលិកប្រចាំឆ្នាំ ការពិពណ៌នាមុខតំណែង ការវាយតម្លៃគុណផលការងាររបស់បុគ្គលិក ការអភិវឌ្ឍន៍សមត្ថភាពបុគ្គលិក)  (៣) អំពីការផ្សព្វផ្សាយពីការផ្ដល់សេវារដ្ឋបាលដោយការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយ (៤) អំពីការសម្របសម្រួលជាមួយមន្ទីរ និងការិយាល័យជំនាញ (៥) អំពីការធានាគុណភាពសេវាដែលផ្ដល់ដោយការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយ (៦) អំពីបញ្ហាប្រឈម និង (៧) អំពីតម្រូវការការគាំទ្រ។ 

 

តាមរយៈការជួបសម្ភាសរវាងក្រុមការងារជាមួយការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយនៃក្រុង ស្រុកទាំងបីបានបង្ហាញឲ្យឃើញថា ការផ្ដល់សេវារដ្ឋបាលនៅការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយបានឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបានច្រើន ជួយកាត់បន្ថយពេលវេលា ភាពស្មុគស្មាញ ថវិកា និងភាពមិនប្រក្រតីនានា ក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងនេះក៏ដោយ ក៏នៅមានបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនដែលជាឧបសគ្គដល់ការផ្ដល់សេវាប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព និងភាពរលូនជូនប្រជាពលរដ្ឋផងដែរ ក្នុងនោះរួមមានសេវានៃវិស័យមួយចំនួននៅពុំទាន់ត្រូវបានធ្វើប្រតិភូកម្មមកឲ្យការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយនៅឡើយ ដែលតម្រូវឲ្យអ្នកមកទទួល  សេវាត្រូវស្វែងរកសេវាប្រភេទនេះពីផ្នែក ឬស្ថាប័នផ្សេងៗទៀត ដែលនេះជាកត្តាធ្វើឲ្យអ្នកស្នើសុំសេវា ឬប្រជាពលរដ្ឋមានភាពរារែក ឬមិនចង់មកស្នើសុំសេវាបែបនេះនៅការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយ។ 

 

ទន្ទឹមនឹងនេះ នៅមានបញ្ហាប្រឈមជារួមមួយចំនួនដែលលើកឡើងដោយការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយនៃក្រុង ស្រុកទាំងបីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការខ្វះមន្ត្រីសម្រាប់បំពេញការងារទាំងនៅជួរមុខ និងជាពិសេសជួរក្រោយដោយសារមន្ត្រីភាគច្រើនមិនបានមកបំពេញការងារជាប់លាប់ ដោយមូលហេតុទីលំនៅឆ្ងាយ។ 

 

លើសពីនេះទៀត ក្រុមការងារសង្កេតឃើញថាការផ្សព្វផ្សាយអំពីការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយ ឬ អំពីសេវាដែលផ្ដល់ដោយការិយាល័យនេះនៅពុំទាន់បានទូលំទូលាយ ជាពិសេសសម្រាប់ការិយាល័យដែលទើបនឹងបង្កើតថ្មី ក៏ដូចជាការខកខានក្នុងការផ្សព្វផ្សាយបន្ថែម និងបន្តពីសំណាក់ការិយាល័យដែលបានដំណើរការពីមុនៗមក។ 

 

ការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយនៃក្រុង ស្រុកទាំងបីគួរបង្កើនការយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមលើការតាមដានត្រួតពិនិត្យពីភាពពេញចិត្តរបស់អ្នកមកទទួលសេវា។ តាមការអនុវត្តកន្លងមក កិច្ចការនេះជាការទទួលខុសត្រូវរបស់ការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋក៏ពិតមែន ប៉ុន្តែការិយាល័យនេះហាក់មានពុំសូវមានអន្តរទំនាក់ទំនងជាមួយការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយដើម្បីចែករំលែក ឬផ្លាស់ប្ដូរព័ត៌មានពីលទ្ធផលដែលទទួលបានពីការស្ទង់មតិ ឬការផ្ដល់យោបល់ត្រឡប់របស់ប្រជាពលរដ្ឋ ដើម្បីកែលម្អ និង/ឬ ពង្រឹងការផ្ដល់សេវានៅឡើយ។  

 

ពាក់ព័ន្ធនឹងការគ្រប់គ្រង និងអភិវឌ្ឍន៍បុគ្គលិក ក្រុមការងារសង្កេតឃើញថាការរៀបចំការពិពណ៌នាមុខតំណែង ការរៀបចំផែនការការងារប្រចាំខែ ឬប្រចាំឆ្នាំរបស់បុគ្គលិក ឬរបស់ការិយាល័យ និងរៀបចំផែនការបណ្ដុះបណ្ដាលសម្រាប់បុគ្គលិក នៅពុំទាន់បានអនុវត្តពេញលេញនៅឡើយ។ 

ការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយនៃក្រុង ស្រុកទាំងបីក៏បានបង្ហាញពីតម្រូវការគាំទ្រមួយចំនួនផងដែរ រួមមានការគាំទ្រដើម្បីជំរុញឲ្យមានការផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានទូលំទូលាយ អំពីការផ្ដល់សេវារដ្ឋបាលដោយការិយាល័យនេះ ការគាំទ្រ និងកិច្ចសហការល្អពីមន្ទីរ ឬការិយាល័យជំនាញ ការគាំទ្រក្នុងការផ្ដល់បុគ្គលិកបន្ថែមដល់ការិយាល័យ និងការបណ្ដុះបណ្ដាលពង្រឹងសមត្ថភាពដល់មន្ត្រីជាដើម។ 

តាមរយៈការចុះសិក្សា និងប្រមូលព័ត៌មាននេះ បង្ហាញឲ្យឃើញថាការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយចាំបាច់ត្រូវមានការគាំទ្របច្ចេកទេស និងធនធានពីថ្នាក់ជាតិបន្ថែមទៀត ដើម្បីពង្រឹងគុណភាពសេវាដែលត្រូវផ្ដល់ជូនប្រជាពលរដ្ឋ៕

ប្រសាសន៍​​សម្តេចក្រឡាហោម ស ខេង

ស្វែងរក

​សម្លេង​

ប្រសាសន៍ ឯកឧត្តម ស ខេង ក្នុងកិច្ចប្រជុំលើកទី១០របស់ គ.ជ.អ.ប

ប្រសាសន៍ឯកឧត្តម សក់ សេដ្ឋា ក្នុងសិក្ខាសាលាបញ្ចប់គម្រោង PILAC2 (21-01-2015) 

ប្រសាសន៍ឯកឧត្តម សក់ សេដ្ឋា ក្នុង សិក្ខាសាលា ចែករំលែក បទពិសោធន៍ ការផ្ទេរមុខងារ ទៅកាន់ រដ្ឋបាល ថ្នាក់ក្រោមជាតិ

 

ឯកឧត្តម ស ខេង ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងមហាផ្ទៃ និងជាប្រធាន គ.ជ.អ.ប ថ្លែងបើកកិច្ចប្រជុំលើកទី៩ របស់ គ.ជ.អ.ប

ឯកឧត្តម ជាម ប៉េអា ប្រធាន អង្គភាព ត្រួតពិនិត្យ វាយតម្លៃ និងព័ត៌មាន នៃ លេខាធិការដ្ឋាន គ.ជ.អ.ប ថ្លែងក្នុង សិក្ខាសាលា ផ្សព្វផ្សាយ ឯកសារ ផែនការ យុទ្ធសាស្ត្រ គណនេយ្យ ភាពសង្គម (14-08-14)

ឯកឧត្តម ងី ច័ន្រ្ទផល រដ្ឋលេខាធិការ ក្រសួង មហាផ្ទៃ ថ្លែងក្នុង សិក្ខាសាលា ផ្សព្វផ្សាយ ឯកសារ យុទ្ធសាស្រ្ត គណនេយ្យ ភាពសង្គម (13-08-14)

ប្រសាសន៍ ឯកឧត្តម លេង វី ថ្លែងក្នុង វគ្គបណ្តុះ បណ្តាល គ្រូឧទ្ទេស រាជធានី ខេត្ត វគ្គ២ ស្តីពី ផែនការ អភិវឌ្ឍន៍ ប្រាំឆ្នាំ និងកម្មវិធី វិនិយោគ បីឆ្នាំ រំកិល រាជធានី ខេត្ត ថ្ងៃទី១៤ កក្កដា ២០១៤

មតិសំណេះសំណាលឯកឧត្ដម សក់ សេដ្ឋា ក្នុងសិក្ខាសាលា សេចក្តីព្រាង អនុក្រឹត្យ ការរៀបចំដីកា ការអនុវត្ត មុខងារជា ជម្រើស នៅថ្នាក់ ក្រោមជាតិ និងឯកសារ ផអ៣ ទី២

ប្រសាសន៍ ឯកឧត្តម លេង វី ថ្លែងក្នុងវគ្គបណ្តុះបណ្តាលគ្រូឧទ្ទេស រាជធានី ខេត្ត ស្តីពីផែនការអភិវឌ្ឍន៍ ប្រាំឆ្នាំ និងកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំរំកិល រាជធានី ខេត្ត ថ្ងៃទី៧ កក្កដា ២០១៤

កម្មវិធីវិទ្យុៈ ចូលរួមដើម្បីការឆ្លើយតប៖ អង្គការសហគមន៍មូលដ្ឋាន

កម្មវិធីវិទ្យុៈ ចូលរួមដើម្បីការឆ្លើយតប៖ ការចួលរូមរបស់យុវជន

កម្មវិធីវិទ្យុៈ ចូលរួមដើម្បីការឆ្លើយតប៖ ម៉ោងជួបប្រជាពលរដ្ឋ

វេទិកាតុមូលស្តីពី ការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយ និងការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋប្រចាំខេត្តកំពត(ថ្ងៃទី២វគ្គ២)

វេទិកាតុមូលស្តីពី ការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយ និងការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋប្រចាំខេត្តកំពត(ថ្ងៃទី២វគ្គ១)

វេទិកាតុមូលស្តីពី ការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយ និងការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋប្រចាំខេត្តកំពត(ថ្ងៃទី១)

សុន្ទរកថារបស់ឯកឧត្តម ស ខេង ក្នុងកម្មវិធីបិទសិក្ខាសាលាជាតិស្តីពីការ រៀបចំផែនការសកម្មភាព និងថវិកា២០១៤

សុន្ទរកថារបស់ឯកឧត្តម សក់ សេដ្ឋា ក្នុងកម្មវិធីបិទសិក្ខាសាលាជាតិស្តីពីការ រៀបចំផែនការសកម្មភាព និងថវិកា២០១៤

វេទិកាពិភាក្សា ជីវិតយើង សង្គមយើង

វេទិកាពិភាក្សា នៅក្រុងបាត់ដំបង និងពោធិសាត់

ការអភិវឌ្ឍតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យ នៅកម្ពុជា

ការប្តឹងតវ៉ារបស់ប្រជាពលរដ្ឋ

កិច្ចពិគ្រោះយោបល់នៅថ្នាក់មូល ដ្ឋានរបស់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់

ដំណើរការសម្រេចចិត្តរបស់ ក្រុមប្រឹក្សា  

 

ការពិគ្រោះយោបល់នៅថ្នាក់ មូលដ្ឋានរបស់ក្រុមប្រឹក្សាស្រុក ក្រុង 

ការផ្សព្វផ្សាយនិងទទួលព័ត៌មាន ពីក្រុមប្រឹក្សា

ប្រជាពលរដ្ឋសកម្ម

លើកកម្ពស់ការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីឲ្យមានការឆ្លើយតប

ការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុង កិច្ចប្រជុំប្រចាំខែរបស់ក្រុមប្រឹក្សា ស្រុក ក្រុង

ការចូលរួមនិងទទួលយោបល់របស់យុវវ័យ
និងកុមារក្នុងការសម្រេចចិត្តរបស់ក្រុមប្រឹក្សា

ការចាត់អាទិភាពបញ្ហាក្នុងកម្មវិធីវិនិយោគស្រុក ក្រុង     

ដើម្បីសហគមន៍ក្រុមប្រឹក្សា រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ

សារប្រយោជន៍នៃការចុះបញ្ជីកំណើត

សារប្រយោជន៍នៃការចុះបញ្ជី
អាពាហ៍ពិពាហ៍

សារប្រយោជន៍នៃការចុះបញ្ជីមរណភាព

បណ្ណាល័យ គ.ជ.អ.ប (NCDD Library)