សារលិខិតរបស់សម្តេចនាយករដ្ឋមន្រ្តី

Downloads
Overview Search Downloads Up
Category: Guidelines
Files:
សេចក្តីណែនាំ លេខ០១៩សណន ចុះថ្ងៃទី២៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១២ ស្តីពីការប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិ និងបំណុលរបស់សមាជិកនៃក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់

(1 vote)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2014-01-20 14:59:38
2.26 MB
393
សេចក្តីណែនាំ លេខ១៦៤៦ អរតន ចុះថ្ងៃទី១៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១២ ស្តីពីការកំណត់លិខិតយុត្តិការចំណាយមូលនិធិគាំទ្រការអភិវឌ្ឍផ្នែកសង្គមពាក់ព័ន្ធនិងសុខភាពមាតា ទារក មត្តេយ្យសហគមន៍

(0 votes)

Download
Download

សេចក្តីណែនាំ លេខ១៦៤៦ អរតន ចុះថ្ងៃទី១៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១២ ស្តីពីការកំណត់លិខិតយុត្តិការចំណាយមូលនិធិគាំទ្រការអភិវឌ្ឍផ្នែកសង្គមពាក់ព័ន្ធនិងសុខភាពមាតា ទារក មត្តេយ្យសហគមន៍ ទឹកស្អាត និងអនាម័យ សមភាពយេនឌ័រ កិច្ចការពារកុមា ការចុះបញ្ជីអត្រានុកូលដ្ឋាន ការលើកកំពស់ការថែទាំ និងការអភិវឌ្ឍកុមារតូច និង ការរៀបចំ និងការដោះស្រាយគ្រោះមហន្តរាយ នៅឃុំ សង្កាត់
Created
Size
Downloads
2014-01-20 14:52:00
892.99 KB
346
លិខិត លេខ៨១៩សជណគជអប ចុះថ្ងៃទី២៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១២ ស្តីពីសេចក្តីណែនាំស្តីពីចំណាយប្រតិបត្តិការ និងសកម្មភាពមួយចំនួន សម្រាប់រៀបចំផ.ស.ថ ២០១៣ របស់រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ (ជូនរាជធានី ខេត្ត)

(1 vote)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2014-01-20 11:28:01
546.43 KB
324
លិខិត លេខ៨១៩សជណគជអប ចុះថ្ងៃទី២៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១២ ស្តីពីសេចក្តីណែនាំស្តីពីចំណាយប្រតិបត្តិការ និងសកម្មភាពមួយចំនួន សម្រាប់រៀបចំផ.ស.ថ ២០១៣ របស់រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ (ជូនរាជធានី ខេត្ត)

(3 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2014-01-20 11:28:01
546.43 KB
298
សេចក្តីជូនដំណឹង លេខ២២០សផណ/គ.ជ.អ.ប ចុះថ្ងៃទី១៩ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១២ ស្តីពីក្របខ័ណ្ឌសកម្មភាពសេវាសង្គម នៅថ្នាក់ក្រោមជាតិ

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2014-01-20 11:20:52
559.42 KB
302
សេចក្តីណែនាំ លេខ៣៩៦ សជណ/គ.ជ.អ.ប ចុះថ្ងៃទី០៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១២ ស្តីពីការរៀបចំមន្ត្រីអនុវត្តគម្រោង របស់ផែនការអនុវត្តរយៈពេល០៣ឆ្នាំនៃរាជធានី ខេត្ត បន្ទាប់ពីការបញ្ចប់ការអនុវត្តចំណាយប្រតិបត្តិការអាទិភាព

(1 vote)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2014-01-20 11:19:03
988.16 KB
273
ការណែនាំនូវការអនុវត្តគោលការណ៍ថ្មីមួយចំនួន សម្រាប់ការអនុវត្តគម្រោងមូលនិធិឃុំ សង្កាត់ លិខិតលេខ០៧៦សជណ/គ.ជ.អ.ប ចុះថ្ងៃទី០៤ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១២

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2014-01-20 11:16:14
5.27 MB
366
សារាចរណែនាំ លេខ០០៧ សហវ​ ចុះថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ​២០១២ ស្តីពីការអនុវត្តច្បាប់ ស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ២០១៣

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2014-01-17 15:44:21
1.85 MB
293
សារាចរណែនាំ លេខ០០៨ ចុះថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១២ ស្តីពីការអនុវត្តថវិការដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ ឆ្នាំ២០១៣

(1 vote)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2014-01-17 15:42:47
546.06 KB
334
សេចក្តីណែនាំ លេខ៧២៦ សជណ ចុះថ្ងៃទី០៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១២ ស្តីពីការកែសម្រួលសមាសភាពក្រុមការងារគណនេយ្យភាពរាជធានី ខេត្ត និងបន្តពង្រឹងដំណើរការប្រមូល និងដោះស្រាយពាក្យបណ្តឹង

(2 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2014-01-17 15:40:44
763.3 KB
274

ប្រសាសន៍​​សម្តេចក្រឡាហោម ស ខេង

ស្វែងរក

​សម្លេង​

ប្រសាសន៍ ឯកឧត្តម ស ខេង ក្នុងកិច្ចប្រជុំលើកទី១០របស់ គ.ជ.អ.ប

ប្រសាសន៍ឯកឧត្តម សក់ សេដ្ឋា ក្នុងសិក្ខាសាលាបញ្ចប់គម្រោង PILAC2 (21-01-2015) 

ប្រសាសន៍ឯកឧត្តម សក់ សេដ្ឋា ក្នុង សិក្ខាសាលា ចែករំលែក បទពិសោធន៍ ការផ្ទេរមុខងារ ទៅកាន់ រដ្ឋបាល ថ្នាក់ក្រោមជាតិ

 

ឯកឧត្តម ស ខេង ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងមហាផ្ទៃ និងជាប្រធាន គ.ជ.អ.ប ថ្លែងបើកកិច្ចប្រជុំលើកទី៩ របស់ គ.ជ.អ.ប

ឯកឧត្តម ជាម ប៉េអា ប្រធាន អង្គភាព ត្រួតពិនិត្យ វាយតម្លៃ និងព័ត៌មាន នៃ លេខាធិការដ្ឋាន គ.ជ.អ.ប ថ្លែងក្នុង សិក្ខាសាលា ផ្សព្វផ្សាយ ឯកសារ ផែនការ យុទ្ធសាស្ត្រ គណនេយ្យ ភាពសង្គម (14-08-14)

ឯកឧត្តម ងី ច័ន្រ្ទផល រដ្ឋលេខាធិការ ក្រសួង មហាផ្ទៃ ថ្លែងក្នុង សិក្ខាសាលា ផ្សព្វផ្សាយ ឯកសារ យុទ្ធសាស្រ្ត គណនេយ្យ ភាពសង្គម (13-08-14)

ប្រសាសន៍ ឯកឧត្តម លេង វី ថ្លែងក្នុង វគ្គបណ្តុះ បណ្តាល គ្រូឧទ្ទេស រាជធានី ខេត្ត វគ្គ២ ស្តីពី ផែនការ អភិវឌ្ឍន៍ ប្រាំឆ្នាំ និងកម្មវិធី វិនិយោគ បីឆ្នាំ រំកិល រាជធានី ខេត្ត ថ្ងៃទី១៤ កក្កដា ២០១៤

មតិសំណេះសំណាលឯកឧត្ដម សក់ សេដ្ឋា ក្នុងសិក្ខាសាលា សេចក្តីព្រាង អនុក្រឹត្យ ការរៀបចំដីកា ការអនុវត្ត មុខងារជា ជម្រើស នៅថ្នាក់ ក្រោមជាតិ និងឯកសារ ផអ៣ ទី២

ប្រសាសន៍ ឯកឧត្តម លេង វី ថ្លែងក្នុងវគ្គបណ្តុះបណ្តាលគ្រូឧទ្ទេស រាជធានី ខេត្ត ស្តីពីផែនការអភិវឌ្ឍន៍ ប្រាំឆ្នាំ និងកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំរំកិល រាជធានី ខេត្ត ថ្ងៃទី៧ កក្កដា ២០១៤

កម្មវិធីវិទ្យុៈ ចូលរួមដើម្បីការឆ្លើយតប៖ អង្គការសហគមន៍មូលដ្ឋាន

កម្មវិធីវិទ្យុៈ ចូលរួមដើម្បីការឆ្លើយតប៖ ការចួលរូមរបស់យុវជន

កម្មវិធីវិទ្យុៈ ចូលរួមដើម្បីការឆ្លើយតប៖ ម៉ោងជួបប្រជាពលរដ្ឋ

វេទិកាតុមូលស្តីពី ការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយ និងការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋប្រចាំខេត្តកំពត(ថ្ងៃទី២វគ្គ២)

វេទិកាតុមូលស្តីពី ការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយ និងការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋប្រចាំខេត្តកំពត(ថ្ងៃទី២វគ្គ១)

វេទិកាតុមូលស្តីពី ការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយ និងការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋប្រចាំខេត្តកំពត(ថ្ងៃទី១)

សុន្ទរកថារបស់ឯកឧត្តម ស ខេង ក្នុងកម្មវិធីបិទសិក្ខាសាលាជាតិស្តីពីការ រៀបចំផែនការសកម្មភាព និងថវិកា២០១៤

សុន្ទរកថារបស់ឯកឧត្តម សក់ សេដ្ឋា ក្នុងកម្មវិធីបិទសិក្ខាសាលាជាតិស្តីពីការ រៀបចំផែនការសកម្មភាព និងថវិកា២០១៤

វេទិកាពិភាក្សា ជីវិតយើង សង្គមយើង

វេទិកាពិភាក្សា នៅក្រុងបាត់ដំបង និងពោធិសាត់

ការអភិវឌ្ឍតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យ នៅកម្ពុជា

ការប្តឹងតវ៉ារបស់ប្រជាពលរដ្ឋ

កិច្ចពិគ្រោះយោបល់នៅថ្នាក់មូល ដ្ឋានរបស់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់

ដំណើរការសម្រេចចិត្តរបស់ ក្រុមប្រឹក្សា  

 

ការពិគ្រោះយោបល់នៅថ្នាក់ មូលដ្ឋានរបស់ក្រុមប្រឹក្សាស្រុក ក្រុង 

ការផ្សព្វផ្សាយនិងទទួលព័ត៌មាន ពីក្រុមប្រឹក្សា

ប្រជាពលរដ្ឋសកម្ម

លើកកម្ពស់ការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីឲ្យមានការឆ្លើយតប

ការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុង កិច្ចប្រជុំប្រចាំខែរបស់ក្រុមប្រឹក្សា ស្រុក ក្រុង

ការចូលរួមនិងទទួលយោបល់របស់យុវវ័យ
និងកុមារក្នុងការសម្រេចចិត្តរបស់ក្រុមប្រឹក្សា

ការចាត់អាទិភាពបញ្ហាក្នុងកម្មវិធីវិនិយោគស្រុក ក្រុង     

ដើម្បីសហគមន៍ក្រុមប្រឹក្សា រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ

សារប្រយោជន៍នៃការចុះបញ្ជីកំណើត

សារប្រយោជន៍នៃការចុះបញ្ជី
អាពាហ៍ពិពាហ៍

សារប្រយោជន៍នៃការចុះបញ្ជីមរណភាព

បណ្ណាល័យ គ.ជ.អ.ប (NCDD Library)