សារលិខិតរបស់សម្តេចនាយករដ្ឋមន្រ្តី

Indonesia and the Philippines share experiences on the process of functional and resource transfer to sub-national administration

Phnom Penh, 08 January 2015: Two speakers from Indonesia and the Philippines on 08 January 2015 shared their experiences on the process of functional and resource transfer to sub-national administrations in the two countries with civil servants from national and sub-national levels of Cambodia.

The exchange provided inputs to officials of the Royal Government, who are involved in Sub-National Democratic Development (SNDD) reform in Cambodia, on decentralization of functions, resources and staff in the two countries, with special emphasis on organization of public functions, to sub-national administration.

The experience sharing workshop, organized by NCDD Secretariat in cooperation with EU SPACE (GIZ) at Inter-Continental Hotel, was partaken by more than 6 participants who are representatives and staff of NCDD Secretariat, representatives from Ministry of Interior, Ministry of Economy and Finance, Ministry of Civil Services, Ministry of Rural Development, Ministry of Health, and Ministry of Education, Youth and Sport, and representatives from Provincial/Municipal/ District councils and Boards of Governors from Battambang and Kampong Chhnang provinces (6 Districts, 2 Municipalities of the two provinces). 

Dr. Alex B. Brilliantes, Professor and Former Dean of the National Faculty of Public Administration and Governance of the University of Philippines and a member of the Supreme Commission on Education, presented that decentralization in the Philippines began in 1992 with the introduction of the Law on Sub-National Government or State Republic Law  160 on Decentralization, which transfers power to sub-national institutions to be responsible for providing basic services such as health, social, agricultural, environmental services, some parts of public work, education and tourism services and other services including infrastructure support.

He added that decentralization has assigned some mandatory powers including adjustment of types of agricultural land, enforcement of the national law on construction , process related to tricycles, process of land distribution, etc. In line with such transfer, financial resources are also increased through the transfer of financial resources (internal revenue division) to sub-national government institutions. Sub-national government, especially municipal government has focused more on entrepreneurship to generate resources from service delivery. For example, they have piloted partnership between private sector the sub-national government in the areas of Build Operation Transfer, Bond Floats, Contracting Out and Public-Private Partnership.

As for Indonesia, Professor Muchlis Hamdi from Indonesia presented that more powers are transferred to local government. Nearly 2.1 Million civil servants have changed their status to staff of sub-national government. Power transfer is followed by transfer of structure, personnel, financial resources, offices and documents. Local government is given discretion to use their authorities according to their priorities.

In the closing ceremony of the Experience Sharing Workshop, H.E. Sak Setha, Secretary of State, Ministry of Interior and Head of NCDD Secretariat, said that understanding about local administration in ASEAN countries is very important to address different issues. This requires involvement of national and sub-national administrations. Especially, developed countries should give a hand to countries with weak economy.

Cambodia has embarked on SNDD reform since 2002, through which Commune/Sangkat Councils are directly elected by citizens, and Communes/Sangkats are given fund to support local development.

H.E. Sak Setha said that citizens and politicians are happy and supportive for this reform.

In recent years, SNDD reform has placed emphasis on learning from experiences of ASEAN countries.

H.E. Sak Setha has encouraged practitioners to learn from experiences of those countries. “There are good experiences in ASEAN countries and Cambodia should learn from those countries. However, we cannot copy these systems totally to Cambodia because those countries have different political, social, economic, cultural and traditional contexts, etc. However, what should be learned is experience.”

H.E. Sak Setha continued that in terms of functional and resource transfer, compared with Indonesia and the Philippines, decentralization in Cambodia is relatively slow due to differences of resources and conditions of Cambodia. Therefore, it has taken time to date.

In Cambodia, functional transfer requires agreement between ministries and agencies which are transferors and sub-national administrations which are recipients of functions. Functional assignment is done together with transfer of human and financial resources.

Currently, five ministries are working on functional mapping and three ministries have already proposed what functions to be transferred to what levels of sub-national administration. So far three functions have been transferred on pilot basis to sub-national administration including 1. Management of Health Center (5 districts in 2 provinces: Battambang and Pursat provinces); 2. Rural Sanitation (10 districts in 2 provinces: Kampong Speu and Tbong Khmum provinces); and 3. Maintenance of Rural Water Supply System (in 7 districts in 2 provinces: Kampot and Tbong Khmum provinces).

In 2015-2017, more transfer of functions to sub-national administration will be piloted as outlined in the Second phase of Three-Year Implementation Plan (IP3 Phase 2) 2015-2017 of the National Program for Sub-National Democratic Development.

“EU SPACE” stands for “Strengthening Performance, Accountability and Civic Engagement of Democratic Councils in Cambodia”. EU SPACE has been designed to support the NCDD in implementing the NP-SNDD and is part of the programme-based approach. Funded by Germany, the EU and Sweden, EU SPACE is the joint technical cooperation mechanism of the NCDD and EU Development Partners and complements the financial contributions of Sweden and the EU to the NP-SNDD basket fund. It aims to achieve the overall objective of sub-national government agencies and councils being more efficient, transparent and accountable (to the citizens) in fulfilling their responsibilities. NCDDS

Dr. Alex B. Brilliantes, Professor and Former Dean of the National Faculty of Public Administration and Governance of the University of Philippines and a member of the Supreme Commission on Education, presented

 

ប្រសាសន៍​​សម្តេចក្រឡាហោម ស ខេង

ស្វែងរក

​សម្លេង​

ប្រសាសន៍ ឯកឧត្តម ស ខេង ក្នុងកិច្ចប្រជុំលើកទី១០របស់ គ.ជ.អ.ប

ប្រសាសន៍ឯកឧត្តម សក់ សេដ្ឋា ក្នុងសិក្ខាសាលាបញ្ចប់គម្រោង PILAC2 (21-01-2015) 

ប្រសាសន៍ឯកឧត្តម សក់ សេដ្ឋា ក្នុង សិក្ខាសាលា ចែករំលែក បទពិសោធន៍ ការផ្ទេរមុខងារ ទៅកាន់ រដ្ឋបាល ថ្នាក់ក្រោមជាតិ

 

ឯកឧត្តម ស ខេង ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងមហាផ្ទៃ និងជាប្រធាន គ.ជ.អ.ប ថ្លែងបើកកិច្ចប្រជុំលើកទី៩ របស់ គ.ជ.អ.ប

ឯកឧត្តម ជាម ប៉េអា ប្រធាន អង្គភាព ត្រួតពិនិត្យ វាយតម្លៃ និងព័ត៌មាន នៃ លេខាធិការដ្ឋាន គ.ជ.អ.ប ថ្លែងក្នុង សិក្ខាសាលា ផ្សព្វផ្សាយ ឯកសារ ផែនការ យុទ្ធសាស្ត្រ គណនេយ្យ ភាពសង្គម (14-08-14)

ឯកឧត្តម ងី ច័ន្រ្ទផល រដ្ឋលេខាធិការ ក្រសួង មហាផ្ទៃ ថ្លែងក្នុង សិក្ខាសាលា ផ្សព្វផ្សាយ ឯកសារ យុទ្ធសាស្រ្ត គណនេយ្យ ភាពសង្គម (13-08-14)

ប្រសាសន៍ ឯកឧត្តម លេង វី ថ្លែងក្នុង វគ្គបណ្តុះ បណ្តាល គ្រូឧទ្ទេស រាជធានី ខេត្ត វគ្គ២ ស្តីពី ផែនការ អភិវឌ្ឍន៍ ប្រាំឆ្នាំ និងកម្មវិធី វិនិយោគ បីឆ្នាំ រំកិល រាជធានី ខេត្ត ថ្ងៃទី១៤ កក្កដា ២០១៤

មតិសំណេះសំណាលឯកឧត្ដម សក់ សេដ្ឋា ក្នុងសិក្ខាសាលា សេចក្តីព្រាង អនុក្រឹត្យ ការរៀបចំដីកា ការអនុវត្ត មុខងារជា ជម្រើស នៅថ្នាក់ ក្រោមជាតិ និងឯកសារ ផអ៣ ទី២

ប្រសាសន៍ ឯកឧត្តម លេង វី ថ្លែងក្នុងវគ្គបណ្តុះបណ្តាលគ្រូឧទ្ទេស រាជធានី ខេត្ត ស្តីពីផែនការអភិវឌ្ឍន៍ ប្រាំឆ្នាំ និងកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំរំកិល រាជធានី ខេត្ត ថ្ងៃទី៧ កក្កដា ២០១៤

កម្មវិធីវិទ្យុៈ ចូលរួមដើម្បីការឆ្លើយតប៖ អង្គការសហគមន៍មូលដ្ឋាន

កម្មវិធីវិទ្យុៈ ចូលរួមដើម្បីការឆ្លើយតប៖ ការចួលរូមរបស់យុវជន

កម្មវិធីវិទ្យុៈ ចូលរួមដើម្បីការឆ្លើយតប៖ ម៉ោងជួបប្រជាពលរដ្ឋ

វេទិកាតុមូលស្តីពី ការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយ និងការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋប្រចាំខេត្តកំពត(ថ្ងៃទី២វគ្គ២)

វេទិកាតុមូលស្តីពី ការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយ និងការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋប្រចាំខេត្តកំពត(ថ្ងៃទី២វគ្គ១)

វេទិកាតុមូលស្តីពី ការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយ និងការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋប្រចាំខេត្តកំពត(ថ្ងៃទី១)

សុន្ទរកថារបស់ឯកឧត្តម ស ខេង ក្នុងកម្មវិធីបិទសិក្ខាសាលាជាតិស្តីពីការ រៀបចំផែនការសកម្មភាព និងថវិកា២០១៤

សុន្ទរកថារបស់ឯកឧត្តម សក់ សេដ្ឋា ក្នុងកម្មវិធីបិទសិក្ខាសាលាជាតិស្តីពីការ រៀបចំផែនការសកម្មភាព និងថវិកា២០១៤

វេទិកាពិភាក្សា ជីវិតយើង សង្គមយើង

វេទិកាពិភាក្សា នៅក្រុងបាត់ដំបង និងពោធិសាត់

ការអភិវឌ្ឍតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យ នៅកម្ពុជា

ការប្តឹងតវ៉ារបស់ប្រជាពលរដ្ឋ

កិច្ចពិគ្រោះយោបល់នៅថ្នាក់មូល ដ្ឋានរបស់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់

ដំណើរការសម្រេចចិត្តរបស់ ក្រុមប្រឹក្សា  

 

ការពិគ្រោះយោបល់នៅថ្នាក់ មូលដ្ឋានរបស់ក្រុមប្រឹក្សាស្រុក ក្រុង 

ការផ្សព្វផ្សាយនិងទទួលព័ត៌មាន ពីក្រុមប្រឹក្សា

ប្រជាពលរដ្ឋសកម្ម

លើកកម្ពស់ការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីឲ្យមានការឆ្លើយតប

ការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុង កិច្ចប្រជុំប្រចាំខែរបស់ក្រុមប្រឹក្សា ស្រុក ក្រុង

ការចូលរួមនិងទទួលយោបល់របស់យុវវ័យ
និងកុមារក្នុងការសម្រេចចិត្តរបស់ក្រុមប្រឹក្សា

ការចាត់អាទិភាពបញ្ហាក្នុងកម្មវិធីវិនិយោគស្រុក ក្រុង     

ដើម្បីសហគមន៍ក្រុមប្រឹក្សា រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ

សារប្រយោជន៍នៃការចុះបញ្ជីកំណើត

សារប្រយោជន៍នៃការចុះបញ្ជី
អាពាហ៍ពិពាហ៍

សារប្រយោជន៍នៃការចុះបញ្ជីមរណភាព

បណ្ណាល័យ គ.ជ.អ.ប (NCDD Library)