អនុកម្មវិធីទី១ (លេខាធិការដ្ឋាន គ.ជ.អ.ប)

អនុកម្មវិធីទី១មានតួនាទី៖

  • រៀបចំលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តស្តីពីកំណែទម្រង់វិមជ្ឈការ និងវិសហមជ្ឈការ
  • ជំរុញកំណែទម្រង់វិមជ្ឈការ និងវិសហមជ្ឈការតាមវិស័យ និងផ្ទេរមុខងារ
  • ពង្រឹងសមត្ថភាពក្នុងការសម្របសម្រួល ការគ្រប់គ្រង និងការតាមដាន
  • រៀបចំប្រព័ន្ធប្រឹក្សាយោបល់សម្រាប់ក្រុមប្រឹក្សា និងការផ្តល់ប្រព័ន្ធគាំទ្រ និងការហ្វឹកហ្វឺនដល់ក្រុមប្រឹក្សា

អនុកម្មវិធីនេះមានតួនាទីរៀបចំគោលនយោបាយ ក្របខ័ណ្ឌច្បាប់ ការធានាបាននូវការអនុវត្តតាមចក្ខុវិស័យ ការត្រួតពិនិត្យនិងការតាមដាននូវវឌ្ឍនភាពនៃការបំពេញការងាររបស់រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ ដ