ដោយហេតុថា មានការដកថយរបស់ម្ចាស់ជំនួយក្នុងផ្តល់ថវិកាដល់អង្គការសង្គមស៊ីវិល តើរាជរដ្ឋាភិបាលមានផែនផ្តល់ថវិកាដល់អង្គការសង្គមស៊ីវិលដើម្បីចូលរួមចំណែកអភិវឌ្ឍន៍ដែរឬទេ?  

 
 anonymous
(@anonymous)
Guest
Solved
Quote
Posted : 05/12/2019 3:54 ល្ងាច

Leave a reply


Please Login or Register