អនុក្រឹត្យលេខ១៨៤ អនក្រ.បក ជំពូកទី៨ (អន្តរប្បញ្ញត្តិ) មាត្រា៧៥ វាក្យខណ្ឌ និងត្រេទី៣ សួរថាប្រសិនបើក្នុងករណីប្រធានការិយាល័យ ឬអង្គភាពណាមួយមានភាពអសកម្ម ឬអសមត្ថភាព គ្មានមនសិកាវិជ្ជាជីវ: និងគ្មានឆន្ទ:ក្នុងការបំពេញការងារតាមការពិនិត្យឃើញជាក់ស្ដែងនាពេលកន្លងមក ...  

 
 anonymous
(@anonymous)
Guest
Solved
Quote
Posted : 17/12/2019 11:12 ល្ងាច

Leave a reply


Please Login or Register