សូមអនុញ្ញាតលើកសំណួរ ថា ខ្ញុំឃើញនៅក្នុងអង្គការលេខថ្មី មិនមាននាយករងរដ្ឋបាលទេ តើពិតទេ? បើមិនមាននាយករងរដ្ឋបាលជួយនាយកទេ ដូចជាពិបាកដែរ ម្យ៉ាងទៀតពិបាកក្នុងការរៀបចំប្រអប់ជូនពួកគាត់ ព្រោះត្រូវយកមករៀបនៅក្រោមវិញ ស្នើសុំផ្តល់អនុសាសន៍។ បាទសូមអរគុណ  

 
 anonymous
(@anonymous)
Guest
Solved
Quote
Posted : 17/12/2019 4:47 ល្ងាច

Leave a reply


Please Login or Register