សង្កាត់រដ្ឋបាលព្រៃឈើ និងសង្កាត់ជលផល ទៅក្នុងការិយាល័យកសិកម្ម ធនធានធម្មជាតិ និងបរិស្ថានរបស់រដ្ឋបាលស្រុក ។ ប៉ុន្តែនៅក្នុងឧបសម្ព័ន្ធទី១ ចំណុច(ច) ការផ្ទេរមុខងារព្រៃឈើ និងមុខងារជលផល មាននៅក្នុងវិស័យកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ ទៅវិញ?  

 
 anonymous
(@anonymous)
Guest
Solved
Quote
Posted : 18/12/2019 12:18 ព្រឹក

Leave a reply


Please Login or Register