វិស័យមួយចំនួនមិនមាន ដី អាគារ ក៏ដូចជាអចលនទ្រព្យផ្សេងៗ តើនៅពេលផ្ទេមុខងារមកឲ្យរដ្ឋបាលក្រុង ស្រុក វិស័យទាំងនោះមានដី អគារ ពីណា សម្រាប់ផ្ទេមកឲ្យក្រុង ស្រុក?  

 
 anonymous
(@anonymous)
Guest
Solved
Quote
Posted : 17/12/2019 3:06 ល្ងាច

Leave a reply


Please Login or Register