នៅពេលធ្វើការផ្ទេរមុខងារអោយក្រុងស្រុកហើយ ការទទួលខុសត្រូវរបស់ក្រុងស្រុកច្រើន ដើម្បីលើកទឹកចិត្តក្នុងការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់សូមរដ្ឋាភិបាលជួយផ្ដល់រថយន្តដល់ក្រុងស្រុក១ក្រុងស្រុក១គ្រឿ សម្រាប់ជាមធ្យោបាយ បំរើការងារជិះបំរើការងារ  

 
 anonymous
(@anonymous)
Guest
Solved
Quote
Posted : 17/12/2019 3:02 ល្ងាច

Leave a reply


Please Login or Register