តេីស្រុកអាចយកមន្ត្រីនៅក្នុងការយាល័យគាំទ្រឃំុឬការិយាល័យអន្តរវិស័យមកដាក់ក្នុងង្គភាពលទ្ធកម្មឬការិយាល័យលេខាធិកាក្រុមប្រឹក្សាបានដែរឬទេ  

 
 anonymous
(@anonymous)
Guest
Solved
Quote
Posted : 24/12/2019 4:21 ល្ងាច

Leave a reply


Please Login or Register