តេីចំពោះមន្ត្រីសុខាភិបាលនៅការិយាល័យសុខាភិបាលស្រុកប្រតិបត្តិ​ មន្ទីរពេទ្យបង្អែករាជធានី/ខេត្ត​ នៅពេលស្នេីសុំតំណេីងតំណែងតួនាទីថ្មី​ តេីត្រូវស្នេីសុំឆ្លងកាត់ការសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាក្រុងស្រុកខណ្ឌទេ?  

 
 anonymous
(@anonymous)
Guest
Solved
Quote
Posted : 17/12/2019 3:06 ល្ងាច

Leave a reply


Please Login or Register