តើរដ្ឋបាលរាជធានី ខេត្ត មានបង្កើតយន្តការសម្រាប់គ្រាំទ្រដល់រដ្ឋបាលក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ (បង្កើតទីចាត់ការ ឬអង្គភាព) ឬក្នុងនាមជាក្រុមការងារថ្នាក់ខេត្ត?  

 
 anonymous
(@anonymous)
Guest
Solved
Quote
Posted : 17/12/2019 3:06 ល្ងាច

Leave a reply


Please Login or Register