ខ្ញុំបាទសូមអនុញ្ញាតលើកសំណួរ តើនៅក្នុងករណីពិសេសបែបនេះ ក្នុងការរៀបចំតែងតាំងមន្ត្រីឲ្យកាន់មុខតំណែងជាប្រធាន ឬអនុប្រធានការិយាល័យ មន្ត្រីម្នាក់ជាមន្ត្រីចាស់គ្រប់លក្ខណៈសម្បត្តិអតីតភាពការងារ ប៉ុន្តែមិនមានឧបនិស្ស័យត្រូវតែងតាំង។ ដោយឡែកមន្ត្រីម្នាក់ទៀតមិនទាន់គ្...  

 
 anonymous
(@anonymous)
Guest
Solved
Quote
Posted : 17/12/2019 3:46 ល្ងាច

Leave a reply


Please Login or Register