គេហទំព័រលេខាធិការដ្ឋាន គ.ជ.អ.ប បាននិងកំពុងត្រូវកែសម្រួលថ្មីឱ្យប្រសើរជាងមុន

National Committee for Sub-National Democratic Development Secretariat (NCDDS)

Located in Ministry of Interior’s Compound (Building T)
Norodom Boulevard, Sangkat Tonle Basak, Khan Chamkar Morn, Phnom Penh Capital, Kingdom of Cambodia

Tel: (+855) 23 720 038 / 720 061

Email: info@ncdd.gov.kh

Website: www.ncdd.gov.kh

Have a specific question? Call or E-mail an individual area:

National Level:

General Issue   H.E. Ngan Chamroeun 023 362 175 ngan.chamroeun@ncdd.gov.kh
Finance H.E. Lai Navuth 012 637 638 lainavuth@ncdd.gov.kh
Monitoring and Evaluation H.E. Cheam Pe A 092 351 666 pcheam@ncdd.gov.kh
Policy and Legislation  Mr. Chan Sothea 012 845 289 ch.sothea@ncdd.gov.kh
Contract and Program Mr. Ny Kim San 011 970 565 kimsandoc@hotmail.com
Administration and Finance Mr. Sor Vorin 092 570 006 vorin@ncdd.gov.kh
Advisory Services  Mr. Daniel Kobb 092 322 505 daniel.kobb@ncdd.gov.kh
Procurement/Goods Ms. Poch Monika 023 362 175 monika@ncdd.gov.kh
Personnel Mr. Khim Ny 012 68 4477 khim.ny@ncdd.gov.kh
Communication and Information Mr. Man Buntharith 078 575 775 tharith@ncdd.gov.kh

Drop us a message