| រូបភាព ព្រីនទំព័រនេះ | រូបភាព English |
រូបភាព រូបភាព
ទំព័រដើម > ឯកសារយោង > សៀវភៅណែនាំ និងសេចក្តីណែនាំបច្ចេកទេស

សៀវភៅណែនាំ និងសេចក្តីណែនាំបច្ចេកទេស

សៀវភៅណែនាំស្តីពីCPDP

សៀវភៅណែនាំស្តីពីផែនការអភិវឌ្ឍន៍រយៈពេល៥ឆ្នាំរាជធានី ខេត្ត (CPDP)
រូបភាព (PDF, 546KB)
សៀវភៅណែនាំស្តីពីផែនការអភិវឌ្ឍន៍រយៈពេល៥ឆ្នាំរាជធានី ខេត្ត (CPDP) - ឧបសម្ព័ន្ធ
រូបភាព (PDF, 813KB)
សេចក្តីណែនាំបច្ចេកទេសស្តីពីផែនការអភិវឌ្ឍន៍រាជធានី ខេត្ត
រូបភាព (PDF, 5.2MB)

សៀវភៅណែនាំស្តីពីCPIP

សៀវភៅណែនាំស្តីពីកម្មវិធីវិនិយោគ៣ឆ្នាំរំកិលរាជធានី ខេត្ត(CPIP)
រូបភាព (PDF, 432KB)
សៀវភៅណែនាំស្តីពីកម្មវិធីវិនិយោគ៣ឆ្នាំរំកិលរាជធានី ខេត្ត(CPIP) - ឧបសម្ព័ន្ធ
រូបភាព (PDF, 826KB)
សេចក្តីណែនាំបច្ចេកទេសស្តីពីកម្មវិធីវិនិយោគ៣ឆ្នាំរំកិលរាជធានី ខេត្ត
រូបភាព (PDF, 5.1MB)